Dodávka a instalace FVE

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a instalace FVE zadávané zadavatelem GD Druckguss s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

GD Druckguss s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a instalace FVE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na střechu stávajících výrobních hal v areálu (dále jen „dílo“). Vlastní instalace FVE o velikosti 137,28kWp se bude skládat ze 416 ks fotovoltaických panelů, každý o jmenovitém výkonu 330Wp a ze střídačů, které budou umístěny na konstrukcích na střeše objektu. Panely budou umístěny na lehké konstrukci. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 6 – Projektová dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky, dílčí plnění ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0;09332000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Vodňany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 650 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

9. 10. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a instalace FVE.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 22. 9. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 9. 2020 Zobrazit
Přílohy č. 1-8 ZD 22. 9. 2020 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 17. 10. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka a instalace FVE zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERMS a.s. (14499037) Dodavatel 3 751 000,- Kč vč. DPH
3 100 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap