Pořízení materiálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení materiálu zadávané zadavatelem Füllmatik s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Füllmatik s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení materiálu

Předmět veřejné zakázky

Tato zakázka na dodávku materiálu je rozdělena do šesti (6) částí. Jedná se o zakázku s dílčím plněním/zakázku na části, přičemž rozdělení na dílčí plnění/části je následující:

1. dílčí plnění/část: Obrábění
2. dílčí plnění/část: Laser
3. dílčí plnění/část: Nakupovaný materiál
4. dílčí plnění/část: Elektro, rozvaděč
5. dílčí plnění/část: Elektro, exteriér
6. dílčí plnění/část: Pneukomponenty

Sdružení zadavatelů pořizuje soubory materiálu společně v rámci projektu „Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení EX Zóna 1.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012360.

Specifikace jednotlivých položek pořizovaného materiálu v dílčích plnění 1 – 6 je uvedena v příloze č. 3 – Technická specifikace. Upřesnění pořízeného materiálu pro jednotlivé účastníky sdružení zadavatelů je uvedeno v příloze č. 4 – Obchodní podmínky pro dílčí plnění 1 – 4, materiál dílčího plnění 5 – 6 pořizuje pouze společnost Füllmatik s.r.o.

Účastníci tedy mohou podat nabídku na libovolný počet dílčích plnění. Pokud se účastník uchází o více dílčích plnění, pak zadavatel požaduje, aby takový účastník podal pro každé dílčí plnění separátní nabídku.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31680000-6; 44400000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Kunovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 251 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 2. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení materiálu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení materiálu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
POXON s.r.o. (DČ1) (07668856) Dodavatel 431 607,- Kč vč. DPH
431 607,- Kč bez DPH
POXON s.r.o. (DČ3) (07668856) Dodavatel 192 591,- Kč vč. DPH
192 591,- Kč bez DPH
Turck, s.r.o. (DČ5) (64256642) Dodavatel 139 584,- Kč vč. DPH
115 359,- Kč bez DPH
Festo, s.r.o. (DČ6) (00564737) Dodavatel 125 507,- Kč vč. DPH
103 725,- Kč bez DPH
Kaňák Revestr s.r.o. (DČ2) (06335012) Dodavatel 75 930,- Kč vč. DPH
62 752,- Kč bez DPH
TRECO s.r.o. (DČ4) (6347410) Dodavatel 419 722,- Kč vč. DPH
346 877,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap