Demineralizační zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Demineralizační zařízení zadávané zadavatelem DUKOL Ostrava, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DUKOL Ostrava, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Demineralizační zařízení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks kompletního demineralizačního zařízení (technologie smíšeného lože) pro „dočištění“ částečně demineralizované napájecí vody pro parní kotel s příslušenstvím (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídek nebo nabídek obsahujících plnění na rámec požadavků v ZD.
Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny poddodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část zakázky nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
Toto zadávací řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli během svého trvání.
V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období zadávacího řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel oznámí informaci o výběru dodavatele v souladu s článkem 56 Pravidel pro výběr dodavatelů OPPK, MPO 78933/19/61010/61000.
Délka zadávací lhůty činí 90 dnů, která uplyne od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42912300-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 400 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

17. 3. 2020, 11:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Demineralizační zařízení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Demineralizační zařízení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROWATER Wasseraufbereitung GmbH (HRA 14035) Dodavatel 3 075 720,- Kč vč. DPH
3 075 720,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap