Formy pro vstřikování termoplastů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Formy pro vstřikování termoplastů zadávané zadavatelem DCK Holoubkov Bohemia a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Formy pro vstřikování termoplastů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 3 ks lisovacích forem na vstřikování plastů z materiálu polykarbonát včetně konstrukčního návrhu dále jen „technologie“), včetně příslušenství v rámci projektu „Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s.“. Poptávaná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace. Výkresová dokumentace předmětu výroby na požadovaných formách je součástí přílohy č. 5 a materiálových listů použitého materiálu. Formy musí zajišťovat automatický provoz.
Dodávka se skládá z následujících částí:
• 1 ks KLIKA ZÁMKU 3BZ
• 1 ks NOSNÍKY UNI
• 1 ks KRYTKA KONTAKTU DCK2

Předmětem plnění je rovněž konstrukční návrh, doprava a odzkoušení technologie v místě plnění a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 6).

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit v souladu s platnými PpVD v OP PIK.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD O PPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

635978

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43415000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Dubno 119, 261 01 Příbram

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 100 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 094 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Formy pro vstřikování termoplastů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace_Formy pro vstřikování termoplastů 8. 4. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 11. 5. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Formy pro vstřikování termoplastů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Jiří Češka (40905403) Dodavatel 2 533 740,- Kč vč. DPH
2 094 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap