Dodávka střední vstřikovací jednotky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka střední vstřikovací jednotky zadávané zadavatelem DCK Holoubkov Bohemia a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka střední vstřikovací jednotky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks vstřikovací jednotky, tzn. vstřikovací lis včetně příslušenství na výrobu výlisků z polykarbonátu; dále jen „technologie“ v rámci projektu „Rozvoj společnosti DCK Holoubkov Bohemia a.s.“. Poptávaná technologie je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit v souladu s platnými PpVD v OP PIK.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD O PPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.
Zadavatelem ustanovená hodnotící komise otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání v sídle subjektu pověřeného činnostmi zadavatele (Naviga Assistance s.r.o., Pobřežní 46, Praha 8) dne 13. 6. 2016 v 10:00 hod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

638540

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Dubno 119, 261 01 Příbram

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 510 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 6. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka střední vstřikovací jednotky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace včetně příloh 17. 5. 2016 Zobrazit
Oznámení o zrušení 13. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap