Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu zadávané zadavatelem ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka 20 ks lowdeck návěsů pro kombinovanou dopravu a 10 ks standard návěsů pro kombinovanou dopravu (dále jen "Dodávka"). Podrobnější specifikace Dodávky je uvedena v příloze č. 3 - Technická specifikace TD (dále jen "Technická specifikace"), která rovněž tvoří přílohu č. 1 přílohy č. 4 - kupní smlouvu (dále jen "smlouva").

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídky, dílčí plnění nebo nabídku obsahující plnění nad rámec požadavku v TD.
Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny poddodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část zakázky nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci zakázky. Vybraný dodavatel musí spolupodílet při výkonu finanční kontroly se poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel splní zakázku nebo její část.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit TD před uplynutím lhůty pro podání nabídek, taková změna by byla sdělena všem účastníkům, kteří k datu takové změny předložili nabídku. Změnou TD bude oznámeno také způsob, jakým byla TD zveřejněna. Pokud to vyžaduje dodatek nebo změna TD, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Toto zadávací řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli během svého trvání. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období výběrového řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo podat oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Délka lhůty pro zadání zakázky činí 90 dnů, která uplyne od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34223100-7

Místo plnění veřejné zakázky

Olomouc

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 128 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 4. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 4. 2020

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EWT spol. s r.o. (62957571) Dodavatel 33 631 405,- Kč vč. DPH
27 794 550,- Kč bez DPH
PANAV, a.s. (47672731) Uchazeč 34 349 746,20 Kč vč. DPH
28 388 220,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap