Hukvaldský biskupský environmentální resort

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hukvaldský biskupský environmentální resort zadávané zadavatelem Biskupství ostravsko-opavské. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Biskupství ostravsko-opavské

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hukvaldský biskupský environmentální resort

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Hukvaldský biskupský environmentální resort“. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy č. p. 81, katastrální území Sklenov, obec Hukvaldy parcela č. 136 a výstavba venkovního amfiteátru na parcele 540/1, katastrální území Sklenov, obec Hukvaldy. Vlastní objekt je součástí kulturní památky Zámek č.p. 1 v Hukvaldech, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod reg.č. 21349/8-2614.

Tvarové řešení objektu zůstane zachováno. Budova je půdorysných rozměrů 24,6x10,65 m. Budova má sedlovou střechou s hřebenem v podélném směru budovy. Stavební úpravy na obvodovém plášti budovy budou zachovávat historický vzhled objektu. Bude zachována velikost a členění oken a dveří. Na přístupové rampě pro vozíčkáře bude použito litinové zábradlí s výplní připomínající výplň zábradlí na původním zábradlí použitém na sousedním zámku. Fasády objektu budou bílé s barevně odlišeným soklem, okna budou v z mořeného dubového dřeva (vnější křídla mořena v tmavém odstínu, vnitřní křídla mořena ve světlém odstínu), střecha z titanzinku s patinou břidlicově šedou.

Do objektu se v současnosti vstupuje ze severní strany, ze zámeckého parku. Vstup je přístupný po dvojici schodišť vedených podél severní fasády objektu. Tento přístup zůstane zachován. Do objektu bude nově zřízen bezbariérový přístup. Podél východní strany objektu bude provedena zpevněná plocha z kamenné dlažby. Na tu bude navazovat plošina vedoucí k podestě před hlavním vstupem. V objektu bude rekonstruováno schodiště. Veřejnost bude mít přístup do 1.NP a 2.NP. V 1. PP bude vytvořeno technické zázemí, kde budou mít přístup pouze zaměstnanci provozovatele objektu. Nově bude vytvořeno bezbariérové propojení 1.NP a 2.NP svislou zdvihací plošinou. Vedle učebny v 1.NP je navržena kuchyňka propojená s učebnou oknem.

Vytápění objektu a příprava TUV bude zajištěno novým plynovým kondenzačním kotlem a novými rozvody včetně otopných těles. Rozvody vody, kanalizace a plynu budou nové, stejně jako zařizovací předměty. Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace a ochrana proti blesku bude rovněž nová.

Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo ze stávající přípojky přivedené do objektu. Na vstupu přípojky do objektu bude osazen vodoměr DN 32 vč. příslušných armatur. Za tímto vodoměrem bude provedena nová odbočka pro požární vodovod. Za vodoměrnou sestavou bude rozvod veden potrubím PPR k jednotlivým zařizovacím předmětům a k ohřívači vody.

STL přípojka plynu DN 32 bude nově zbudována a bude přivedena do niky na fasádě objektu. Zde bude osazen regulátor tlaku plynu a příprava pro osazení plynoměru. V objektu je napojen 1 ks plynový kondenzační kotel příkon 48 kW, třída NOx 5, výkon (80/60°C) - 5-48kW v provedení „C“.

Rozvodné soustavy: 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN – C
3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN – S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2.
Místem napojení je přípojková pojistková skříň SP5/3x63A, z této skříně bude vyveden silový kabel typové řady CYKY 4Jx25mm2, jenž bude veden v zemi v ochranné trubce z PE až k místu, kde je objekt podsklepen. V tomto místě bude kabel zaveden do objektu a ve vyznačené trase pod omítkou bude ukončen v elektroměrové rozvodnici v 1.NP. V řešeném objektu budou kabelové trasy provedeny silovými kabely typové řady CYKY, CXKH-R a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v podlaze v ochranných trubkách a v podhledech.

Předmětem stavebních prací je rovněž provedení systémů slaboproudých zařízení – část Strukturovaná kabeláž (SK), Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), Elektrická požární signalizace (EPS), Audio/video technika (AV), kamerový systém (CCTV) a kabelové trasy pro tyto systémy v objektu loveckého zámečku v Hukvaldech.

Větrání je podtlakové potrubními diagonálními ventilátory, za kterými jsou umístěny přetlakové klapky. Odvod vzduchu je řešen přes vyústky osazené v kruhovém potrubí, které je ve větraném prostoru přiznané. V případě, potrubí bude kryto podhledem, bude odvod vzduchu řešen přes distribuční prvek s napojením na odvodní potrubí flexibilním potrubím. Úhrada odsávaného vzduchu je řešena z přilehlých prostorů. Pro systémové VZT řešení platí, že každý z provozně technických celků hygienického zázemí má vlastní ventilátor.

Pro přepravu osob na vozíku mezi 1. a 2. NP bude v objektu umístěna svislá zvedací plošina o rozměru 1000/1400 mm.

Nový amfiteátr bude nezastřešený, pódium z ocelové konstrukce na zemní vruty s povrchem z dubových fošen. Hlediště s mobilními lavičkami na stupňovitě upraveném terénu, který bude proveden ze štěrku hutněného mezi ocelové obruby. K amfiteátru povede přístupový chodník z mlatu.

Předmětem stavebních prací je rovněž provedení všech dalších prací podrobně vymezených projektovou dokumentací.

Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Další podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 1 Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214500-5; 45310000-3; 45330000-9; 45420000-7; 45261310-0

Místo plnění veřejné zakázky

Hukvaldy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 682 753,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

12. 3. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hukvaldský biskupský environmentální resort.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap