Drtič dřevní hmoty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Drtič dřevní hmoty zadávané zadavatelem Zdeněk Kulda. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Zdeněk Kulda

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Drtič dřevní hmoty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka drtiče dřevní hmoty včetně příslušenství (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti ve společnosti KULDA f.o. formou výměny drtičů dřevní hmoty“ reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001453. Předmět plnění je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je rovněž doprava a instalace v místě plnění a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Poznámka

Otevírání nabídek bude probíhat ihned po skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. 4. 4. 2017 ve 12:30 hod na adrese organizace pověřené činností zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8.
Otevírání nabídek je neveřejné. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele.
Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní kritérium hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Celková nabídková cena bez DPH v Kč 100 %.
V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.
Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2017-006044

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Stará Huť 491, 262 02

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 122 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2017, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Drtič dřevní hmoty.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace včetně příloh 7. 3. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí 20. 4. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Drtič dřevní hmoty zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
FORAGRI s.r.o. (24684511) Dodavatel 9 827 620,- Kč vč. DPH
8 122 000,- Kč bez DPH
CIME, s.r.o. (60850671) Uchazeč 10 055 100,- Kč vč. DPH
8 310 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap