Dodávka gastro vybavení – ZŠ Svítání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka gastro vybavení – ZŠ Svítání zadávané zadavatelem Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka gastro vybavení – ZŠ Svítání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka souboru gastro vybavení pro plánované gastro provozy v objektu Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s (dále jen „dodávka“).

Součástí předmětu plnění je dodávka, instalace a napojení jednotlivých položek na místo určení, zajištění všech nezbytných revizí a zkoušek. Vybraný dodavatel je povinen před zahájením instalace provést přesné zaměření jednotlivých místností a své případné požadavky na úpravu stavební připravenosti předat zadavateli. Přesná specifikace jednotlivých položek a technické podmínky jsou uvedeny v Rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek (dále jen „rozpočet“).

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky ve smyslu ust. § 100 odst. 2 zákona a to tak, že takto změněný, resp. nahrazený dodavatel bude účastník, který se umístil v zadávacím řízení jako druhý, resp. třetí v pořadí, a to vždy, pokud se zadavatel rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou podepsal s vybraným dodavatelem na základě tohoto zadávacího řízení, bez ohledu na to, zda je takové odstoupení původním vybraným dodavatelem rozporováno nebo soudně napadeno.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení dochází za účelem zajištění řádného průběhu zadávacího řízení ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., jakožto zadavatel veřejné zakázky.
Účastník bere na vědomí, že zakázka je spolufinancována z prostředků IROP v rámci projektu: „Vybudování prostor pro odbornou výuku a terapii žáků školy SVÍTÁNÍ, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011177“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39314000-6; 39711100-0; 39315000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 4. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 4. 2022

Lhůta pro podání nabídek

21. 4. 2022, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka gastro vybavení – ZŠ Svítání.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap