Boží Dar - Intenzifikace ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Boží Dar - Intenzifikace ČOV zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Boží Dar - Intenzifikace ČOV

Předmět veřejné zakázky

Intenzifikace stávajícího objektu čistírny odpadních vod u bývalého vojenského letiště Milovice, okres Nymburk. ČOV čistí nyní vody z obcí Boží dar a Straky a do budoucna se počítá s výstavbou obytných domů v obou obcích a napojením obce Zbožíčko. Projektem dojde ke zrušení a nahrazení stávající technologické linky novou, po osazení nové linky se využije stávající betonová nádrž s přilehlou armaturní jímkou. Zrcadlově se osadí do vedlejší stávající nádrže a armaturní jímky další nová technologická linka č. 1. Stávající nádrže budou využity jako aktivační a armaturní jímky jako kalové. Prostřední armaturní chodba bude využita pro vedení technologického potrubí. Stavební úpravy se budou týkat pouze stávajících dvou betonových nádrží, dvou armaturních jímek a mezilehlé armaturní chodby. Zbylé betonové nádrže v areálu se nebudou rekonstruovat. Stávající stěny a dna betonových nádrž a armaturních jímek budou sanovány. Rovněž záhlaví stávajících dělících zdí budou sanována, stávající armaturní jímky budou nově zastropeny. Podél nádrží budou osazena nová zábradlí. Elektrostavební část projektu řeší přívod n. n., venkovní osvětlení, osvětlení armaturní chodby, zásuvkové rozvody a hlídání vstupu do ČOV.
Po provedené rekonstrukci a intenzifikaci bude kapacita ČOV navýšena na výhledové připojení 1840 EO, je počítáno s odkanalizováním obcí Boží Dar, Straky a Zbožíčko. Je navrženo vybudování nového stupně hrubého předčištění odpadních vod odpovídající současné technické a hygienické úrovni těchto zařízení. Biologický stupeň ČOV je navržen na principu nizkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a zvýšeným chemickým odstraňováním fosforu. Aktivační proces je navržen na bázi tzv. D-N systému, tedy procesu s denitrifikačním stupněm následovaným nitrifikačním stupněm. Biologický systém je pro účely max. bezpečnosti provozu při nezbytných revizích řešen ve dvoulinkovém uspořádání. Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody je pro každou linku navržena v jedné vertikálně protékané dosazovací nádrži. Přebytečný aktivovaný kal je navrženo přepouštět do dvojice provzdušňovaných kalových nádrží, koncepce nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem je založena na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvozu v tekutém stavu na jinou ČOV vybavenou technologickou linkou odvodnění kalu.
Podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci.
Realizace projektu zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 01 Stavební část ČOV, SO 01.1 Statická část
SO 02 Přítokové potrubí – odvzdušnění
SO 03 Elektrostavební část ČOV
PS 01 Strojně technologické vybavení ČOV
PS 02 Elektrotechnologické vybavení ČOV

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000011

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232421-9

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Milovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 088 244,88 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 12. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 12. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michaela Vaňková

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@dabona.eu

Kontaktní telefon: +420 494531538

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Boží Dar - Intenzifikace ČOV.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap