V 00195 – Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00195 – Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o. zadávané zadavatelem VIKTOR trade, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VIKTOR trade, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00195 – Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o.“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Františkem Brychtou se sídlem Palackého nám. 33, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 88507190 (dále jen „PD“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
V průběhu realizace zakázky bude do skladu již částečně instalována technologie, postup prací a provedení části díla bude provedeno tak, aby vyhovělo instalaci technologie.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem. Původ materiálů a vlastnosti materiálů musí být doloženy příslušnými českými certifikáty, příp. certifikáty platnými na území ČR s překladem.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázku na stavební práce zadávanou ve výběrovém řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009178

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00195

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45250000

Místo plnění veřejné zakázky

nemovitosti dle projektové dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kavřík

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: +420732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00195 – Přemístění skladu surovin a výrobků v areálu společnosti VIKTOR trade, s.r.o..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap