Stavební úpravy objektu č.p. 794

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu č.p. 794 zadávané zadavatelem VICTORIA realitní centrum s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VICTORIA realitní centrum s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu č.p. 794

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace navržených stavebních úprav na objektu č.p. 794, ul Stodolní 21, umístěném na pozemku parc.č. 319/2 v k.ú. Moravská Ostrava. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Energetické úspory objektu č.p. 794/21 v Ostravě“, zpracované společností ASA expert a.s. a projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti domu Stodolní 21“, zpracované Ing. Ladislav Strakoš – Projekční kancelář“, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.37) – 39) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel zveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu č.p. 794.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 5. 7. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 5. 7. 2019 Zobrazit
Přílohy č. 1-7 ZD 5. 7. 2019 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 29. 7. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap