Rekonstrukce objektu č. p. 888 v bývalém výrobním areálu s. p. MEZ Vsetín - SANDRIK

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu č. p. 888 v bývalém výrobním areálu s. p. MEZ Vsetín - SANDRIK zadávané zadavatelem V-PODLAHY, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

V-PODLAHY, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu č. p. 888 v bývalém výrobním areálu s. p. MEZ Vsetín - SANDRIK

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky jsou stavební práce. V rámci zakázky budou realizovány stavební úpravy nemovitostí zadavatele blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Účastník, který nenabídne požadovaný předmět plnění zakázky, bude z dalšího hodnocení vyloučen.
Účastník ručí za realizované stavební práce i z hlediska duševního vlastnictví třetích osob a za jeho vypořádání. Účastník souhlasí, že na vlastní zodpovědnost ponese veškerá rizika plynoucí z uplatnění nároků.
Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

U Křivačkárny 888, 755 01 Vsetín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

88 423 554,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 1. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Roman Šibl

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu č. p. 888 v bývalém výrobním areálu s. p. MEZ Vsetín - SANDRIK.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap