Pořízení kontejnerů pro kombinovanou dopravu II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení kontejnerů pro kombinovanou dopravu II. zadávané zadavatelem UPLINE CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

UPLINE CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení kontejnerů pro kombinovanou dopravu II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka 160 ks dry bulk container 30 ft a 40 ks dry bulk open side container 30 ft (dále jen "Dodávka"). Podrobnější specifikace Dodávky je uvedena v příloze č. 3 - Technická specifikace TD (dále jen "Technická specifikace"), která rovněž tvoří přílohu č. 1 přílohy č. 4 - kupní smlouvu (dále jen "smlouva") a příloze č. 5 - Výkresy TD.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídky, dílčí plnění nebo nabídku obsahující plnění nad rámec požadavku v TD.
Vybraný hospodářský subjekt je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny subdodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část projektu nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci projektu. Vybraný dodavatel musí spolupodílet při výkonu finanční kontroly se subdodavateli, prostřednictvím kterého vybraný dodavatel splní projekt nebo jeho část.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit TD před uplynutím lhůty pro podání nabídek, taková změna by byla sdělena všem účastníkům, kteří k datu takové změny předložili nabídku. Změnou TD bude oznámeno také způsob, jakým byla TD zveřejněna. Pokud to vyžaduje dodatek nebo změna TD, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Toto zadávací řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli během svého trvání. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období výběrového řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo podat oznámení o výběru hospodářského subjektu na profilu zadavatele.
Délka lhůty pro zadání zakázky činí 90 dnů, která uplyne od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34221000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

49 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 12. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 12. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 1. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení kontejnerů pro kombinovanou dopravu II..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení kontejnerů pro kombinovanou dopravu II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SICOM S.p.A. (IT00296010044) Dodavatel 43 405 270,- Kč vč. DPH
43 405 270,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap