Pořízení kontejnerových tlakových sil

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení kontejnerových tlakových sil zadávané zadavatelem UPLINE CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

UPLINE CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení kontejnerových tlakových sil

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 20 ks kontejnerových tlakových sil 40 ft (dále jen "Dodávka" nebo „Technologie“). Podrobnější specifikace Dodávky je uvedena v příloze č. 4 - Technická specifikace TD (dále jen "Technická specifikace"), která rovněž tvoří přílohu č. 1 přílohy č. 5 - kupní smlouvu (dále jen "smlouva").

Poznámka

Zadavatel neumožňuje předkládat varianty nabídky, dílčí plnění nebo nabídku obsahující plnění nad rámec požadavku v TD.
Vybraný dodavatel je povinen spolupracovat s finanční kontrolou podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole (auditu) ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se vztahuje také na všechny poddodavatele, kterými vybraný dodavatel splní určitou část zakázky nebo který udělí určitému dodavateli vybrané věci nebo práva k realizaci zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit TD před uplynutím lhůty pro podání nabídek, taková změna by byla sdělena všem účastníkům, kteří k datu takové změny předložili nabídku. Změnou TD bude oznámeno také způsob, jakým byla TD zveřejněna. Pokud to vyžaduje dodatek nebo změna TD, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Toto výběrové řízení představuje přidělení veřejné zakázky mimo působnost zákona, nejedná se o veřejnou soutěž o nejlepší nabídku podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli během jeho trvání. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní stejným způsobem, jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel zveřejní oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.
Délka lhůty pro zadání zakázky činí 60 dnů, která uplyne od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34221000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Obrnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 525 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 10. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek

10. 11. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení kontejnerových tlakových sil.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení kontejnerových tlakových sil zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LAG Trailers NV (456912362) Dodavatel 17 761 632 Kč vč. DPH
17 761 632 Kč bez DPH
Trailer Store s.r.o. (06511767) Uchazeč 24 651 347,90 Kč vč. DPH
20 373 014,8 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap