CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva – Klatovy, II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva – Klatovy, II. zadávané zadavatelem TVAR, výrobní družstvo Klatovy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TVAR, výrobní družstvo Klatovy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva – Klatovy, II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks stroje pro obrábění dřeva včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, montáž a zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42642100-9

Místo plnění veřejné zakázky

Klatovy

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

20. 8. 2019, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Vydrová

Kontaktní e-mail: vydrova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva – Klatovy, II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 2. 8. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 2. 8. 2019 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 4 ZD 2. 8. 2019 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 26. 8. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva – Klatovy, II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TEKMA, spol. s r.o. (60718714) Dodavatel 2 965 135,- Kč vč. DPH
2 450 525,- Kč bez DPH
Italcomma Moravia s.r.o. (01544144) Uchazeč 3 089 983,- Kč vč. DPH
2 553 705,- Kč bez DPH
Houfek, a.s. (27523543) Uchazeč 3 007 271,- Kč vč. DPH
2 485 348,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap