CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II. zadávané zadavatelem TVAR, výrobní družstvo Klatovy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TVAR, výrobní družstvo Klatovy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je pořízení 1 ks stroje pro obrábění dřeva včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, montáž a zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 54) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42642100-9

Místo plnění veřejné zakázky

Horažďovice

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

20. 8. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga 4, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Vydrová

Kontaktní e-mail: vydrova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 2. 8. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 2. 8. 2019 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 4 ZD 2. 8. 2019 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 26. 8. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TEKMA, spol. s r.o. (60718714) Dodavatel 3 589 374,- Kč vč. DPH
2 966 425,- Kč bez DPH
Italcomma Moravia s.r.o. (01544144) Uchazeč 3 776 646,- Kč vč. DPH
3 121 195,- Kč bez DPH
Houfek, a.s. (27523543) Uchazeč 3 707 355,- Kč vč. DPH
3 063 930,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap