Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek zadávané zadavatelem TONAK a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TONAK a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na plazmatické zpracování králičích kožek (dále jen „technologie“), její instalace, zprovoznění a uvedení do provozu. Součástí předmětu díla je i dodání technických dokladů k dané technologii, projektové dokumentace pro stavební připravenost k instalaci technologie, realizační dokumentace technologie ve všech profesích, realizace všech revizí a zkoušek v souladu s platnými legislativními předpisy.

Realizace zakázky se předpokládá v následujících etapách:

1) Etapa č. 1: Dodávka větve č. 1 výrobní linky
2) Etapa č. 2: Dodávka větve č. 2 výrobní linky

Předmětem plnění je rovněž doprava, vyložení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených
v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Smlouvě o dílo, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 6).

Podmínkou poskytnutí technické dokumentace je předchozí uzavření smlouvy o ochraně důvěrných informací, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. To je nezbytné z důvodu ochrany informací a práv zadavatele, jakožto i třetích osob. Technická dokumentace (Přílohy č. 5 této zadávací dokumentace) bude poskytována v elektronické podobě na CD/DVD v sídle osoby pověřené výkonem činností zadavatele u kontaktní osoby Ing. David Frolík, odeslána doporučeným dopisem popř. elektronicky prostřednictvím www.uschovna.cz, a to na základě doručení podepsaného návrhu smlouvy o ochraně informací dle Přílohy č. 7 této ZD.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42700000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Nový Jičín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 19. 7. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 19. 7. 2018 Zobrazit
Přílohy ZD 19. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 30. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení 19. 10. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výrobní technologie na plazmovou úpravu králičích kožek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Kamea Electronics s.r.o. (36269000) Dodavatel 14 028 300,- Kč vč. DPH
14 028 300,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap