Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 8

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 8 zadávané zadavatelem Teplárna Liberec, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Teplárna Liberec, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 8

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky:
Nové práce 1: Zajištění dodávky snímatelných izolací armatur předávacích stanic tepla (PS) a centrální předávací stanice (CVS)
Popis prací:
Pro zajištění zdárného dokončení realizace projektu GreenNet, tj. pro splnění účelu a cílů projektu je nezbytné na předávacích stanicích tepla (PS) a na centrální předávací stanici (CVS) zajistit v rámci realizace stavebních prací dodávku a montáž snímatelných izolací vybraných armatur a deskových výměníků tepla tak, aby tyto snímatelné izolace následně při provozu tepelného zařízení zajistily ochranu provozních pracovníků a obsluhy před vlivy teplonosného média, zajistily zařízení proti ztrátám tepla a současně zajistily snadnou a bezpečnou opakovanou demontáž a montáž těchto snímatelných izolací. Počet, velikost, provedení snímacích armatur je uveden ve výkazu výměr v příloze. Teplotní odolnost snímacích izolací musí odpovídat teplotě média. Tepelná vodivost a tloušťka snímací izolace musí odpovídat provedení izolací potrubí, aby povrchová teplota snímací izolace byla obdobná, jako povrchová teplota izolace přiléhajících potrubí.
Zhotovitel musí zajistit činnosti:
1.Předložení technického listu provedení snímacích izolací, ze kterého bude zřejmá kvalita a tloušťka izolací.
2.Zajištění dodávky jednotlivých snímacích izolací armatur a výměníků v potřebných tvarech a rozměrech dle konkrétně specifikovaných armatur v příloze výzvy.
3.Montáž dodaných snímacích izolací dle bodu 1 na jednotlivých předávacích stanicích a na CVS.

Nové práce 2: Zajištění uložení potrubí horkovodu pod koryto řeky Lužické Nisy
Pro zajištění předmětu díla, tedy zajištění realizace nového potrubí horkovodu je třeba zajistit v rámci realizace stavebních prací na části D3-3.etapa mezi lomovými body L171 a L172 uložení potrubí pod úroveň koryta řeky Lužické Nisy. K tomuto je nezbytné provést na základě požadavků a podmínek správce toku, které byly vzneseny před realizací stavby a byly zapracovány do realizační dokumentace, demontáže konstrukcí břehu a dna toku řeky v potřebném rozsahu, včetně všech souvisejících bouracích prací, výkopů a následně, po uložení potrubí v chráničkách pod koryto řeky (včetně chrániček pro optickou síť v provedení obdobném, jako v ostatních podzemních částech trasy), provedení nezbytných zásypů potrubí a opětovné montáže stavebních konstrukcí břehů a dna řeky dle požadavků správce toku – Povodí Labe, s dodržením úprav toku při postupném provádění těchto prací.
Zhotovitel musí zajistit všechny nezbytné dodávka a stavební práce, včetně potřebné mechanizace pro provedení uložení potrubí pod koryto řeky a uvedení stavu koryta řeky Lužické Nisy do původního stavu a předání koryta řeky zpět správci toku po dokončení všech provedených prací souvisejících s překopem toku řeky.

Poznámka

CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007061, OPPIK

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2019098

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45251250-8 Výstavba tepláren s dálkovým rozvodem, 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2019

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 8.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo včetně příloh 23. 9. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 25. 9. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap