Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově zadávané zadavatelem Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je realizace energetických úspor v rámci projektu spočívajícího v rekonstrukci a modernizaci soustavy zásobování tepelnou energií v souladu se zadávací dokumentací, včetně projektové dokumentace. Uchazeč je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací, a v případě že bude vybrán, realizovat dílo tak, aby bylo v souladu s technickými parametry všech opatření a splňovalo podmínky definované v projektové dokumentaci.

Předmětem zakázky je realizace následujícího souboru opatření – rekonstrukce soustavy zásobování tepelnou energií:
a) výměna stávajícího ocelového potrubí za předizolované ve stávajících trasách;
b) hydraulické výpočty jednotlivých větví potrubí;
c) návrh dimenzí potrubí a připojovacích prvků u jednotlivých objektů;
d) kladečské schéma předizolovaného potrubí;
e) rekonstrukce PSV08 a PSV09 s ohledem na energetické úspory a rekonstrukci rozvodů potrubí;
f) stavební úpravy související s rekonstrukcí soustavy zásobování teplem;
g) rekonstrukce elektroinstalace a měření a regulace PSV08 a PSV09.

Poznámka

Název společnosti: Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.
IČ/DIČ: 04648633/CZ04648633
Sídlo zadavatele: Alešova 947, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Zadávací řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020, Výzva II. Programu podpory Úspory energie v SZT, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (smlouvu o dílo, předávací protokol, faktury) názvem projektu „Rekonstrukce soustavy zásobování tepelnou energií Litvínov“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-004543

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Alešova 947, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

136 034 900,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 9. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů tepla napojených na PSV08 a PSV09 ve městě Litvínově.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap