Pořízení štěpkovače - II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení štěpkovače - II. zadávané zadavatelem Svazek obcí Brada. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Svazek obcí Brada

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení štěpkovače - II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks štěpkovače. Podrobnosti jsou dále uvedeny v příloze č. 3, Technická specifikace a v Příloze č. 1, Návrh smlouvy, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Poznámka

Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ust. § 6 ZZVZ. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.
Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u případných poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu návrhu smlouvy.
Vybraný dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude zveřejněno na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit veškeré informace poskytnuté účastníky prostřednictvím třetích stran a účastníci jsou povinni poskytnout zadavateli veškerou nezbytnou spolupráci v této záležitosti.
Účastníci nesou náklady na zpracování svých nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv během svého trvání.
V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel neprodleně informovat všechny účastníky, kteří předložili nabídku, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu období zadávacího řízení (před uplynutím lhůty pro podání nabídek), zadavatel tyto informace zveřejní ve stejném znění jako v oznámení o zakázce.
Zadavatel stanovuje analogicky dle ust. § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 20 dnů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

166

Místo plnění veřejné zakázky

Zámostí - Blata

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

219 900,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

18. 5. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení štěpkovače - II..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací podmínky 2. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 2. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 2. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 2. 5. 2021 Zobrazit
Příloha č. 4 2. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap