Domácí kompostéry pro občany DSO Brada

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Domácí kompostéry pro občany DSO Brada zadávané zadavatelem Svazek obcí Brada. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Svazek obcí Brada

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Domácí kompostéry pro občany DSO Brada

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 88 kusů kompostérů o objemu 1.000 l, 126 kusů kompostérů o objemu 1.400 l a 310 kompostérů o objemu 2.000 l pro zadavatele. Podrobnosti jsou dále uvedeny v příloze č. 3, Technická specifikace a v Příloze č. 1, Návrh smlouvy, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel může v souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel je v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) zákona před podpisem smlouvy povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (pokud je již nebude zadavatel mít dispozici).
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti viz návrh smlouvy.
Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u případných poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu návrhu smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39234000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Libuň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 108 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Domácí kompostéry pro občany DSO Brada.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a zadávací podmínky 30. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 30. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 2 30. 3. 2021 Zobrazit
Příloha č. 3 30. 3. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap