Vybavení laboratoře III., zařízení pro testování hliníku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení laboratoře III., zařízení pro testování hliníku zadávané zadavatelem Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení laboratoře III., zařízení pro testování hliníku

Předmět veřejné zakázky

Tato zakázka na dodávku technologií je rozdělena do dvou (2) částí. Jedná se o zakázku s dílčím plněním/zakázku na části, přičemž rozdělení na dílčí plnění/části je následující:

1. dílčí plnění/část: Pec
2. dílčí plnění/část: Korozní komora

Specifikace předmětu dodávky pro dílčí plnění č. 1: dodávka souboru technologií zajišťujících tepelné testování hliníku obsahující dodávku 1 ks vysokoteplotní komorové pece, 1 ks nízkoteplotní komorové pece, 1 ks kalící vany a 1 ks společného EŘS,
Specifikace předmětu dodávky pro dílčí plnění č. 2: dodávka 1 ks korozní komory,

Účastníci tedy mohou podat nabídku na obě nebo jen jedno dílčí plnění. Pokud se účastník uchází o obě dílčí plnění, pak zadavatel požaduje, aby takový účastník podal pro každé dílčí plnění separátní nabídku.

Požadavky na dodávku jsou blíže specifikovány v následujících přílohách:
Příloha č. 3 – Technické zadání (dílčí plnění 1, dílčí plnění 2)
Příloha č. 4 – Obchodní podmínky (dílčí plnění 1, dílčí plnění 2

Předmětem plnění je rovněž doprava, napojení, instalace, montáž a zaškolení obsluhy, realizace zkušebního provozu, provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu smlouvy o dílo).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42300000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 080 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 12. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 12. 2019

Lhůta pro podání nabídek

20. 1. 2020, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Vydrová

Kontaktní e-mail: vydrova@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení laboratoře III., zařízení pro testování hliníku.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybavení laboratoře III., zařízení pro testování hliníku zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LABIMEX CZ s.r.o. (28187890) Dodavatel 925 892,- Kč vč. DPH
765 200,- Kč bez DPH
HARDCON s.r.o. (05645115) Uchazeč 953 576,80 Kč vč. DPH
788 080,- Kč bez DPH
REALISTIC, a.s. (25247468) Dodavatel 2 825 350,- Kč vč. DPH
2 335 000,- Kč bez DPH
ECOSOND s.r.o. (45807698) Uchazeč 3 085 500,- Kč vč. DPH
2 550 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap