V 00281 – výstavba haly

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce V 00281 – výstavba haly zadávané zadavatelem Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

V 00281 – výstavba haly

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Centrum vývoje supravodivých materiálů a diagnostiky“, kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem EUROPROJEKT, spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Kudrnova 144/17, PSČ 15000, IČ: 43872999, odpovědný projektant Ing. arch. Jan Abt, typ autorizace VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0), číslo v seznamu ČKA 1183 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Práce budou prováděny v těsné blízkosti nemovité památky – zámek Kamenice – podrobnosti o památce viz
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=148029&oCisOb=538299&Uz=B&PrirUbytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=17.01.2018&Limit=25
Památka je ve špatném technickém stavu a je třeba provádění veškerých prací, zejména zajištění staveniště, provádět s ohledem na tuto skutečnost.
V průběhu realizace zakázky bude do haly již částečně instalována technologie, postup prací a provedení části díla bude provedeno tak, aby vyhovělo instalaci technologie.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
V případě, kdy projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem. Původ materiálů a vlastnosti materiálů musí být doloženy příslušnými českými certifikáty, příp. certifikáty platnými na území ČR s překladem.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

V 00281

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

nemovitosti dle projektové dokumentace - areál zadavatele Kamenice, Ringhofferova čp.66, PSČ 25168

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

88 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

2. 3. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ladislav Kavřík

Kontaktní e-mail: verejnezakazky@sklegal.cz

Kontaktní telefon: +420732837223

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce V 00281 – výstavba haly.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap