Kotelna sportovní haly SŠE Lipník

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kotelna sportovní haly SŠE Lipník zadávané zadavatelem Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kotelna sportovní haly SŠE Lipník

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je :

Demontáž stávajícího technického zařízení a dodávka a montáž nového technického zařízení dle projektové dokumentace. Podrobnější technická specifikace zakázky je v příloze č.1.

Poznámka

„Kotelna sportovní haly SŠE Lipník“


1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je :

Demontáž stávajícího technického zařízení a dodávka a montáž nového technického zařízení dle projektové dokumentace. Podrobnější technická specifikace zakázky je v příloze č.1.


2. Doba a místo plnění

Místem plnění je budova sportovní haly ,ul. B. Němcové 1446, Lipník nad Bečvou.
Stávající technické zařízení si lze prohlédnout po telefonické domluvě s panem Svatoňem, mobil: 606 710 917. Termín realizace zakázky: do 30.9. 2014.3. Požadované doklady ověřující kvalifikační způsobilost

a) doklad o oprávnění uchazeče podnikat, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán, ne staršího šesti měsíců.
b) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže předložením čestného prohlášení-viz příloha č. 3

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

4. Platební a fakturační podmínky

Všechny platby budou realizovány bezhotovostním bankovním převodem, a to v české měně. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle platné legislativy. Splatnost faktur bude nejméně 14 dní. Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce a jednotlivé listy musí být svázány nebo sešity v jeden celek. Nabídka se podává v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje opatřit přelepením a razítkem nebo podpisem uchazeče. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí obsahovat úplné zpracování:

1. Položkový rozpočet podle projektové dokumentace-viz příloha č.1
2. Vyplněný krycí list nabídky-viz příloha č. 2
3. Čestné prohlášení-viz příloha č. 3
4. Čestné prohlášení-viz příloha č. 4
5. Požadované doklady podle bodu 3
6. Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat minimálně tyto údaje:
− označení zhotovitele včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
− předmět plnění (zakázky)
− cenu včetně DPH,
− záruční lhůty a podmínky pozáručního servisu
− platební a fakturační podmínky,
− pokuta z prodlení
− doba plnění zakázky.6. Způsob hodnocení nabídky

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena předmětu zakázky s DPH, váha 100 %. Hodnotí se výše nabídkové ceny v CZK . Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení, předání a zaplacení předmětu zakázky.

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:
- jeho nabídka nebude doručena do stanovené lhůty
- jeho nabídka nebude odpovídat specifikaci dle bodu 5 této výzvy.
- jeho nabídka bude neúplná7. Soutěžní a zadávací lhůta

Počátek lhůty pro podávání nabídek: 1.7. 2014 ve 13 hod
Konec lhůty pro podávání nabídek: 22.7. 2014 do 10.00 hod
Termín zahájení plnění: ihned po podpisu kupní smlouvy
Předpokládaný podpis smlouvy: do 1.8.2014
Předpokládaný termín ukončení plnění a předání předmětu výběrového řízení do užívání: nejpozději do 30.9. 2014.
Časový harmonogram prací bude upřesněn při podpisu smlouvy.


8. Poklady pro zpracování nabídky

V příloze č. 1 je uvedena projektová dokumentace.Technické řešení podle projektové dokumentace musí být splněno, aby nabídka mohla být hodnocena.
Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění dodávky vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., § 44, odst. (9). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce, je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provedení předmětu díla půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).


9. Způsob podávání návrhů

Nabídky zasílejte nebo osobně doručte na ekonomický úsek Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781, PSČ 751 31 v zalepené obálce, označené nápisem „ Neotevírat - Výběrové řízení na dodávku „Kotelna sportovní haly SŠE Lipník“ . Pro doručení je závazné datum a čas převzetí zadavatelem.


10. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :
- na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy
- neakceptování nabídky v celém rozsahu a právo na odmítnutí všech nabídek
- nevracet podané nabídky
- vyžádat si dodatečné doplnění k podkladům uvedených v zadání


11. Informace o zadavateli

Název: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781,
zastoupená Ing. Jaroslavem Pokrupou, ředitelem
Sídlo: Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, PSČ 751 31
Zřizovatel: Olomoucký Kraj
Telefon: 581 773 740, 606 710 915
E-mail: sse@sse-lipniknb.cz
IČO: 00845370
DIČ: CZ00845370


V Lipníku nad Bečvou dne 17. června 2014


Ing. Jaroslav Pokrupa
ředitel SŠE Lipník nad Bečvou

Přílohy: 4
Příloha č. 1

Dokumentace podle projektové dokumentace „ Kaskáda plynových kondenzačních kotlů“ bude předána v sídle školy proti podpisu. Kontaktní osoba Mgr. Hana Svatoňová, tel. 581 200 935 nebo 608 529 068, ekonom školy

Příloha č. 2

Krycí list nabídky
pro právnické a fyzické osoby

Název veřejné zakázky:
„Kotelna sportovní haly SŠE Lipník“


Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje
Obchodní firma
nebo název případně
jméno a příjmení *
Sídlo, místo podnikání
případně místo trvalého pobytu
(celá adresa vč. PSČ )
Právní forma:
Kontaktní e-mail uchazeče:
IČ: DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
(jméno, příjmení, email, tel.)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH : Kč
Daň z přidané hodnoty v Kč: Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH: KčV ……………………, dne ……………

… ………..………………………..………..........
razítko a podpis uchazeče
Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

„Kotelna sportovní haly SŠE Lipník“


(splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)


Prohlašuji tímto čestně, že:

a) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) dodavatel není v likvidaci,

f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§5, písm. e) zákona č. 435/2004 Sb.)
Toto čestné prohlášení podepisuji za dodavatele………………… (doplní se název – jméno a příjmení dodavatele) jako ………………………………………… (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd., jedná se pouze o demonstrativní výčet).V …………………., dne …………………….


…………………………………………….………
Razítko/Firma


………………………………………………………………..……. ………………………………………………. Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis


Příloha č. 4
Čestné prohlášení uchazeče/dodavatele

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že uchazeč/dodavatel (obchodní firma)

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

Oprávněná osoba jednat
jménem či za uchazeče:

splňuje následující požadavky:

a) Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nepodílel se na zpracování výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, ani se jinak nepodílel na přípravě nebo zadání tohoto předmětného výběrového řízení. Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

b) Na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení nebo administraci projektu či poskytovala poradenství nebo se jiným způsobem podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

c) Uchazeč, který je právnickou osobou, tak její člen statutárního orgánu, vlastník či zaměstnanec, není zaměstnancem zadavatele, členem realizačního týmu projektu či se na základě smluvního vztahu nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení nebo na administraci projektu či neposkytoval poradenství nebo se jiným způsobem nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

d) Subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení.

e) Uchazeči nebyl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120 a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.


V dne
Razítko
Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Lipník nad Bečvou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

687 603,- bez DPH (832 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

22. 7. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, 751 31 IČO:00845370

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Jaroslav Pokrupa-ředitel školy

Kontaktní e-mail: sse@sse-lipniknb.cz

Kontaktní telefon: 581 773 740, 606 710 915

Kontaktní datová schránka: bqvxrbw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kotelna sportovní haly SŠE Lipník.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva na přestavbu kotelny 28. 7. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap