Dodávka ICT zařízení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka ICT zařízení zadávané zadavatelem Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka ICT zařízení

Předmět veřejné zakázky

Kupní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením §409 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
v platném znění mezi:


Kupující: Střední škola Bohumín, příspěvková organizace
Sídlo: Husova 283, 735 81 Bohumín
Zastoupená: Ing. Zuzana Serbousková
IČ: 66932581
DIČ: CZ66932581
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-3465790237/0100
dále jen „kupující"


Prodávající: ExaSoft Czech a.s.
Sídlo: 736 01 Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1226/44
Zastoupená: Ing. Martinem Fickem, předsedou představenstva
Radimem Malchárkem, členem představenstva
IČ: 2785 5872
DIČ: CZ27855872
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 43-2699980207/0100
dále jen „prodávající"
takto:
Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat zařízení, která jsou podrobně specifikovaná v článku 2 této smlouvy (dále v textu této smlouvy jen zboží) a závazek kupujícího převzít zboží ve sjednaném čase a místě plnění a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Způsob dodání je blíže specifikován v článku 5 této smlouvy.

Článek 2
Konfigurace

Zboží, které je předmětem dodávky bude dodáno v následující konfiguraci: viz. Příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3
Cena plnění a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně takto:

cena bez DPH: 550 726 Kč
DPH: 110 146 Kč
Celková cena vč. DPH: 660 871 Kč

Výše uvedená cena je konečná a zahrnuje též náklady na dopravu do místa plnění.

2. Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy bude uhrazena kupujícím na základě faktury - daňového dokladu, řádně vystaveného v souladu se zákonem o účetnictví prodávajícím podle dodacího listu. Splatnost faktury - daňového dokladu bude do 21 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu prodávajícím. Faktura bude vystavena nejpozději do 2 pracovních dnů od podepsání předávacího protokolu dle čl. 5. této smlouvy.

3. Platební povinnosti kupujícího plynoucí z této smlouvy budou splněny dnem odepsání z účtu kupujícího příslušné částky ceny na účet prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu v případě prodlení s platbou úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 4
Termín a místo plnění

1. Termín dodání předmětu smlouvy je do pěti pracovních dnů od doručení podepsané smlouvy kupujícím prodávajícímu.

2. Předmět této smlouvy může být prodávajícím dodán i před sjednaným termínem plnění a kupující je povinen takové plnění přijmout. Prodávající je povinen s dostatečným předstihem kupujícího uvědomit o přesném dni plnění.

3. Kupující je oprávněn účtovat prodávajícímu v případě prodlení s dodávkou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

4. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo kupícího.

Článek 5
Splnění účelu smlouvy

1. Účel smlouvy bude splněn dodáním zboží dle čl. 2 této smlouvy do místa plnění, včetně dodání návodu k použití zboží v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele - § 9 a § 10, odst. 2., rozbalení zboží a jeho převedení. O předání jednotlivých kusů dodaného zboží, bude podepsán protokol o předání, který podepíše technik určený kupujícím uvedený v čl. 8, bod 4. této smlouvy. Podepsaný protokol o předání je podkladem pro vystavení příslušné faktury – daňového dokladu a vytváří právní rámec pro povinnost fakturu proplatit.

2. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží.

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.
Článek 6
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci, licence

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího po úplném zaplacení ceny kupujícím.

2. Nebezpečí škody na předaném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží dle článku 5 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).


Článek 7
Záruka

1. Na dodané zboží je poskytována kupujícímu záruka v rozsahu 12 měsíců na hardware od data splnění smlouvy dle článku 5 smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění reklamovaných vad. Záruka se nevztahuje na vlastní data. Záruka na software Microsoft se řídí licenčními podmínkami dodaných produktů.

2. V případě výskytu vad po dobu záruky je kupující povinen uplatnit nároky z odpovědnosti za vady u prodávajícího neprodleně po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby (reklamace).

3. Reklamace bude vyřízena takto: prodávající neprodleně, nejvýše do 72 hodin od nahlášení nastoupí k servisnímu zásahu.

4. Odstraněním vad není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé kupujícím dle příslušného ustanovení Obchodního zákoníku.


Článek 8
Závěrečná ujednání

1. Strany se dohodly podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v § 261 obchodního zákoníku, se řídí od samého počátku obchodním zákoníkem. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, z ní vyplývající nebo s ní související se řídí ustanoveními § 536 a následujících obchodního zákoníku o smlouvě o dílo a obecnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku a příslušných souvisejících právních předpisů.

2. Ve věci této smlouvy jsou oprávněni jednat:

za prodávajícího: Ing. Martin Ficek, Radim Malchárek
za kupujícího: Ing. Zuzana Serbousková

3. Ve věcech technických a dodávky jsou oprávněni jednat :
za prodávajícího: Tomáš Vrána
za kupujícího:

4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neúčinné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ve smyslu § 377 Obch. zákoníku případný vznik finančních problémů na své straně, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny. Nesplnění této povinnosti bude mít pro kupujícího důsledky při uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody.

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat na základě vzájemně písemně odsouhlasených, Číslovaných dodatků, vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícím pokládají prodlení s plněním o více jak 30 dnů od dohodnutého termínu viz. čl. 4, odst. 1 a dále nezaplacením faktury – daňového dokladu ze strany kupujícího v prodlení o 30 dnů od jejího vystavení.

10. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, viz. článek 8, odst. 9. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran není dotčeno právo uplatnit u druhé smluvní strany náhradu nákladů vynaložených v důsledku plnění ustanovení smlouvy. Odstoupivší strany jsou povinny si neprodleně vrátit poskytnuté plnění, nedohodnou-li se jinak.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouvu uzavřely podle své svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.

12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení této smlouvy obdrží prodávající a kupující.

13. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu smlouvy oběma stranami, resp. pozdějším dnem podpisu jedné smluvní strany.

V Havířově dne 4.10.2012 V Bohumíně dne 4.10.2012

za prodávajícího za kupujícího
Ing. Martin Ficek, předseda představenstva

……………………………………………………………

Radim Malchárek, člen představenstva

……………………………………………………………Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě na dodávku ICT zařízení a vybavení realizovaného v rámci projektu
OP VK
INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI
reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0473
Uzavřený mezi:
Kupující: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Sídlo: Husova 283, 735 81 Bohumín
Zastoupená: Ing. Zuzana Serbousková
IČ: 66932581
DIČ: CZ66932581
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 19-3465790237/0100
dále jen „kupující“

Prodávající: ExaSoft Czech a.s.
Sídlo: 736 01 Havířov – Podlesí, Dlouhá třída 1226/44
Zastoupená: Ing. Martinem Fickem, předsedou představenstva
Radimem Malchárkem, členem představenstva
IČ: 27855872
DIČ: CZ27855872
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 43-2699980207/0100
dále jen „prodávající“

Tento dodatek upravuje kupní smlouvu v Článku 7 Záruka, bodu 1. takto:
1. Na dodané zboží je poskytována záruka v rozsahu 24 měsíců na hardware od data splnění smlouvy dle článku 5 smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění reklamovaných vad. Záruka se nevztahuje na vlastní data. Záruka na software Microsoft se řídí licenčními podmínkami dodaných produktů.

V Havířově dne ……………..
V Bohumíně dne 5. 10. 2012
za prodávajícího
za kupujícího
Ing. Zuzana Serbousková, ředitelka školy

Externí odkaz na bližší informace

Kupní smlouva

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka ICT zařízení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Kupní smlouva a dodatek č. 1 kupní smlouvy 19. 10. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap