Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola na Proseku. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola na Proseku

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro

Předmět veřejné zakázkyVáš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum
SPŠP 0212/2013 Haniš/286 028 366 11.2.2013

Výzva k podání cenové nabídky k účasti na stavební zakázce malého rozsahu podle § 12, odstavce 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, na realizaci akce:

Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro

Zadavatel: Střední průmyslová škola na Proseku
Se sídlem: 190 00 Praha 9, Novoborská 2
Zastoupený: ředitelem školy, panem Mgr. Jiřím Bernátem

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavební rekonstrukce chodeb v 1. patře budovy školy, dle zadávací dokumentace, která je přílohou č. 2 této výzvy. Výměry jsou pouze orientační, každý zájemce si provede své vlastní zaměření.

2. Doba a místo plněné veřejné zakázky

Realizace zakázky je podmíněna jejím schválením radou hlavního města Prahy.
Předpokládaný termín: 1. 7. až 18. 8. 2013
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční 25. 2. 2013 v 10:00 hod.
Místo plnění veřejné zakázky je shodné s adresou školy.
V případě potřeby je možno si dohodnout jiný termín prohlídky místa plnění veřejné zakázky.

Kontaktní osoby:

František Haniš Pavla Stružová
frantisek.hanis@sps-prosek.cz pavla.struzova@sps-prosek.cz
Tel.: 286 028 366 286 028 346

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do 8. 3. 2013.

3. Nabídková cena

Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu dle přílohy č. 2 této výzvy
Nedílnou součástí cenové nabídky bude i vyplněná tabulka dle přílohy č. 1 této výzvy
4. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce mohou být průběžně fakturovány na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (částečný předávací protokol), a to maximálně do 90 % celkových rozpočtových nákladů.
Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 14 dnů po úplném dokončení a předání díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.
Splatnost daňových dokladů, odsouhlasených zadavatelem, bude minimálně 14 dní.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií

Zadavatel požaduje čestné prohlášení o plnění kvalifikačních a profesních předpokladů uvedených v § 53 a v §54, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

6. způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

• Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně.
• Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění:
Obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, popř. obchodní firma), právní forma uchazeče (a. s., s. r. o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od místa bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu a e-mailové adresy zájemce, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče.
• Součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo, včetně nedílných příloh (oceněný výkaz výměr, harmonogram postupu prací, lhůta stavby v kalendářních dnech a nabídková cena). Návrh smlouvy a prohlášení dle § 68, odst. 2 a 3, zákona č.137/2006 Sb. v platném znění, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
• Pokud nabídku předkládá více osob společně, musí předložit současně s česným prohlášením prokazující splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
• Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce slovenském) v originále a jedné kopii, dále musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání a musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojení tkanicí s pečetí) a stránkami očíslovanými nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou.

7. Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky dle § 78, odst. 1, zákona č 137/2006 Sb., je nejnižší celková nabídková cena.

8. další podmínky zadavatele

- Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče.
- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně 60 měsíců na stavební a montážní činnosti díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem.
- Minimální částka smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla je 0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, popřípadě veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.
- Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do pěti pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky do doby uzavření smlouvy o dílo.

9. Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami

Uchazeči podají své nabídky osobně do sekretariátu ředitele školy na adrese zadavatele, nebo poštou doporučeným dopisem s doručenkou na adresu zadavatele Střední průmyslová škola na Proseku, 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 tak, aby byla zadavateli doručena na jeho adresu nejpozději
do 15. 3. 2013
V případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen nabídku podat v sekretariátu ředitele školy na adrese zadavatele Střední průmyslová škola na Proseku, 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2, v době od 8.00 až 14.00 hodin v pracovní dny.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ“ a názvem „Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro“. Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci.

10. Termín otevírání obálek s nabídkami

V souladu s ustanovením § 71, zákona č. 137/2006 Sb., proběhne otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro
dne 18. 3. 2013 v 10:00 hodin.

Mgr. Jiří Bernát
ředitel


Příloha č. 1

Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. Patro

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH
Doba plnění zakázky
Počet kalendářních dnů od předání staveniště do předání díla
Záruční lhůta v měsících
Smluvní pokuta za nedodržení doby plnění
0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení v Kč

V souladu s ustanovením § 68, odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.


…………………………………………………………………………………………………...
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazečePříloha č. 2
Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9, Novoborská 2
Rekonstrukce chodeb v 1. patře budovy školy
Zadávací dokumentace
Práce, materiál Jednotka Počet jednotek Cena za jednotku (Kč) Cena celkem (Kč)
Odstranění keramického soklu, vč. likvidace m2 34,8
Odstranění podlahové krytiny PVC m2 230,64
Odstranění dřevěné příčky ks 2
Vyzdění příčky Ytong 10, 1,62 x 3,3 m ks 1
Dodávka a montáž plast. prosklené příčky s bezpečnostním sklem 1,62 x 3,3 m ks 1
Keramický sokl m2 34,8
Zakončovací lišta k soklu m 348
Dlažba m2 345,81
Stavební lepidlo
Spárovací hmota
Montáž dilatační spáry ks 3
Ochranná lišta rohová, bílá, 1,4 m ks 122
Obrus olejového soklu m2 454,8
Sokl olejový – nátěr (barevný) m2 454,8
Lokální výspravy omítek m2 12,5
Minerální omítka točená m2 926,34
Malba omítek - bílá m2 926,34
Nátěr radiátorů ÚT, litina 150 x 600 mm, 17 ks článků 248
Oprava nátěrů dvířek hydrantů ks 4
Přemístění zvonku a vypínače osvětlení
Výměna vík krabic telefonních rozvodů ks 6
Úprava dveří + nátěr ks 20
Nátěr dveřních rámů ks 26
Nátěr zábradlí + dřevěné madlo m 19,4
Provozní a režijní náklady firmy, ostatní náklad.
Cena celkem bez DPH:
DPH:
Cena celkem včetně DPH:Externí odkaz na bližší informace

www.sps-prosek.cz (informace, veřejné zakázky)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

SPŠP 0212/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Střední průmyslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

15. 3. 2013, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: František Haniš

Kontaktní e-mail: frantisek.hanis@sps-prosek.cz

Kontaktní telefon: 286028366

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap