Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS zadávané zadavatelem ST SERVIS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ST SERVIS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování „Energocentra krytý bazén včetně přípojek IS” umístěním kogenerační jednotky na p.č.2039/7 – vlastník Město Valašské Meziříčí a 2865/1 a 2865/20 vlastník ST SERVIS s.r.o. v kú Valašské Meziříčí – město.
Jedná se o umístění nové kontejnerové kogenerační jednotky, dále jen KJ, o výkonu 200 kW v areálu letního koupaliště Valašské Meziříčí.
Záměrem je výroba elektrické energie a tepla pro potřeby krytého bazénu s tím, že přebytečná elektrická energie bude dodávána do stávající trafostanice u zimního stadionu.
Kontejnerové provedení kogenerační jednotky obsahuje soustrojí motor-generátor na základovém rámu, tepelné zařízení jednotky a prostor pro elektrické rozvaděče.
Základem kogenerační jednotky je plynový spalovací motor, který pohani generátor elektrického proudu. Toto soustrojí je uloženo na základovém rámu a je zastavěno v kontejnerové skříni. V uložení mezi kontejnerovou skříní a rámem motorgenerátoru je použito pružných členů. Hlavni část uvolněného tepla ve spalovacím motoru a odebraného ze spalin je odvedeno výměníkem na připojovací potrubí sekundárního okruhu. Výfukové plyny prochází přes katalyzátor a po odebraní tepla ve spalinovém výměníku postupuji přes tlumiče výfuku na výstupní potrubí spalin.
Odpadni teplo vzniklé uvnitř kontejnerové skříně vysáláním z horkých povrchů motorgenerátoru je odváděno ventilačním vzduchem. Nucené prouděni tohoto vzduchu je zajištěno soustavou ventilátorů kontejnerové skříně. Vzduch vstupuje do jednotky a vystupuje z jednotky prostřednictvím otvorů, vybavených protidešťovými žaluziemi. Pro připojení k přívodu plynu je kogenerační jednotka opatřena připojovací přírubou.
Hlavní části tedy jsou:
Spalovací motor, generátor elektrického proudu, rám, kontejnerová skříň, sekundární okruh, technologicky okruh, přívod plynu, odvod spalin, ventilace, a soustava snímačů.
Stavební objekty:
Zemní práce
Povrchové úpravy terénu
Základy
Izolace proti vodě
Staveništní přesun hmot
Elektromontáže
Vodo - topo montáže
Technická specifikace KJ:
Kontejnerové provedení
On-line připojení a monitoring
Palivo zemní plyn
jmenovitý elektrický výkon 200 kW
minimální tepelný výkon 250 kW, bez tepla z chlazení plnící směsi
maximální příkon v palivu 530 kW
účinnost elektrická minimální 37,0 %
účinnost tepelná minimální 48,0 %
účinnost celková minimální 85,0 %
spotřeba plynu maximální 58 m3/h
emise CO, NOx, při 5 % O2 ve spalinách
max. CO 300mg/Nm3, CO 250 mg/Nm3
venkovní hluk max. 50 dB v 10 m
Generátor:
cos φ 1,0
účinnost v pracovním bodě min. 95,0 %
napětí 3 x 400 V
frekvence 50 Hz
Motor:
otáčky 1500 min-1
spotřeba oleje max. 0,5 g/kWh
max. výkon motoru 210,0 kW
Tepelný systém:
Sekundární okruh
teplonosné médium voda
tepelný výkon okruhu minimálně 250 kW
jmenovitá teplota vody vstup / výstup 70/90 °C
teplota vratné vody min / max. 40/70 °C
max. pracovní tlak 600 kPa
Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné dodání a provedení veškerých činností souvisejících s realizací veřejné zakázky, provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí, v souladu s projektovou dokumentací.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a obchodních podmínkách v podobě návrhu smlouvy o dílo (příloha této části ZD).
Předmětem zakázky je rovněž provádění pravidelné údržby technologie KJ (servis) po dobu 50 000 mth

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-012515

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

81

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31121000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 077 654,- bez DPH (7 353 961,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 275 654,- bez DPH (7 593 541,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIOLETTE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Monika Medková, MBA

Kontaktní e-mail: Monika.medkova@violette-sro.cz

Kontaktní telefon: +420 602 617 804

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GASCONTROL, společnost s .r. o. (46578021) Uchazeč 7 501 879,- Kč vč. DPH
6 199 900,- Kč bez DPH
EG Engineering, a.s. (04913612) Dodavatel 7 353 961,- Kč vč. DPH
6 077 654,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. (25648241)
EKOL, spol.s.r.o. (41600983)
Engul, s.r.o. (45378576)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap