Pořízení 2 ks HSM/pořízení 1 ks serveru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení 2 ks HSM/pořízení 1 ks serveru zadávané zadavatelem SONET, společnost s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SONET, společnost s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení 2 ks HSM/pořízení 1 ks serveru

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks HSM serverů a 1 ks samostatného serveru (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Univerzální vytváření transakční brány pro elektronické platby“ reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003655. Technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, složení, montáž a odzkoušení technologie v místech plnění, zaškolení obsluhy v délce 2 dny pro 2 osoby a provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Součástí dodávky bude:
● dodávka a montáž technologií. Technologie je dále vymezena podrobnou specifikací požadavků na parametry technologie a specifikací na požadavky příslušenství, vše detailně popsané v příloze č. 4 – Technická specifikace a zadávací dokumentací zakázky,
● doprava technologie na místa plnění, složení a montáž technologie na daném místě a její uvedení do provozu.

Poznámka

V rámci zakázky není umožněno dílčí plnění.
Případné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek je nutno doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (Renata Daňková, e-mail: dankova@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele,
tj. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sonet-spolecnost-s-r-o_4974/porizeni-2-ks-hsm-porizeni-1-ks-serveru_19505/ , a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti kontaktní osobu na výše uvedeném e-mailu.
V případě, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě uvedené výše, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení.

Nabídky je možné podávat osobně či poštou do 21. 8. 2017 do 12:00 hod – tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek. V případě osobního podání se nabídky podávají v pracovních dnech mezi 9:00 až 15:00 hod. Nabídky budou přijímány na adrese sídla osoby pověřené činností zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, k rukám kontaktní osoby: Renata Daňková.
Za čas podání nabídky odpovídá účastník. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí
a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek.
Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní kritérium hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle následujícího kritéria hodnocení:
● Celková nabídková cena bez DPH váha 100 %

Hodnotící komise otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém neveřejném zasedání v sídle subjektu pověřeného činnostmi zadavatele, tj. Naviga Assistance s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, dne 21. 8. 2017 ve 12 hod.
Oznámení o výsledku výběrového řízení bude zveřejněno po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel do 3 dnů od Rozhodnutí o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Sonet, spol. s.r.o., Lužická 2093/9, 616 00 Brno – místo umístění 1x samostatný server + 1x HSM, Hostingové centrum Brno, Polní 780/92, 639 00 Brno – umístěn 1x HSM

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 667 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

21. 8. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Daňková

Kontaktní e-mail: dankova@naviga4.cz

Kontaktní telefon: 733643826

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení 2 ks HSM/pořízení 1 ks serveru.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení 2 ks HSM/pořízení 1 ks serveru zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ASKON INTERNATIONAL s.r.o. (45270023) Dodavatel 1 966 734,- Kč vč. DPH
1 625 400,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap