MVE Slezská Harta - Technologická část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MVE Slezská Harta - Technologická část zadávané zadavatelem Slezské energetické závody s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Slezské energetické závody s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MVE Slezská Harta - Technologická část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta (dále jen „dílo“). MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši minimálně 311,1 MWh/rok, a to na základě výpočtů uvedených v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Zadavatel může v souladu s ustanovením § 39 odst. 5 zákona ověřovat věrohodnost údajů, či dokladů.
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení v souladu s ust. § 53 odst. 5 zákona umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Dodavatel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Podrobnosti dále stanoví návrh smlouvy.
Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uvedená zakázka je spolufinancována prostřednictvím OPPIK, projekt „MVE Slezská Harta, reg.č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/19_306/0020471“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42112210-2;51133000-3;45311000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Bílčice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 430 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2021, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MVE Slezská Harta - Technologická část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 4. 3. 2021 Zobrazit
Přílohy č. 1-6 ZD 4. 3. 2021 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 5. 4. 2021 Zobrazit
Zpráva zadavatele 5. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap