Pronájem výstavního stánku – Frankfurter Buchmesse 2018, Frankfurt am Main, Německo (10. 10. – 14. 10. 2018)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pronájem výstavního stánku – Frankfurter Buchmesse 2018, Frankfurt am Main, Německo (10. 10. – 14. 10. 2018) zadávané zadavatelem SHOCart, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SHOCart, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pronájem výstavního stánku – Frankfurter Buchmesse 2018, Frankfurt am Main, Německo (10. 10. – 14. 10. 2018)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka grafického návrhu stánku, výkresové dokumentace stánku, pronájem stánku, montáž a demontáž stánku včetně pronájmu zařízení nutného k provozu výstavního stánku a zabudování všech vystavovaných exponátů (exponáty dodá zadavatel) blíže specifikované touto zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „stánek“ nebo „výstavní stánek“) a dále poskytnutí všech nezbytných služeb, které jsou nutné ke splnění zakázky, spočívajících v její instalaci a uvedení do plného provozu v místě realizace zahraničního veletrhu.

Bližší specifikace viz zadávací dokumentace a její přílohy.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Hradil

Kontaktní e-mail: hradil@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 725 768 513

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pronájem výstavního stánku – Frankfurter Buchmesse 2018, Frankfurt am Main, Německo (10. 10. – 14. 10. 2018).

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap