Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Karviná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Karviná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce kostela sv. Marka v Karviné. Jedná se o klasicistní zděný kostel z roku 1774, který nahradil dřívější dřevěný kostel stojící na tomto místě. Současnou podobu kostel získal po opravách v roce 1823 – 1826. Poslední opravy kostela probíhaly v roce 1995. V bezprostřední blízkosti kostela se nacházejí dvě kamenné plastiky – kamenný kříž a socha sv. Floriána.
Kostel je v současnosti po stránce statiky ve stabilizovaném stavu. Řada konstrukcí je však dožilá a vyžaduje obnovu, aby kostel mohl být zachován do budoucnosti a využíván. Především se jedná o vnější plášť kostela – střechy včetně věže, omítky a okna. Střešní krytina je porušená jak na věži, která je krytá pozinkovaným plechem, tak na lodi a presbytáři, které jsou kryté azbestocementovými šablonami. Na některých místech střechy zatéká, jsou vidět mapy na bednění a prvcích krovu. Rovněž krov je v řadě míst narušen v důsledku vlhkosti dřevokaznými houbami a také dřevokazným hmyzem. Omítky jsou degradovány především ve spodních partiích vlivem vzlínající vlhkosti. Poškození omítek je patrné jak zvenku v oblasti soklu, tak uvnitř. Z vnější strany fasády je v obvodovém zdivu vsazen náhrobek, který vyžaduje restaurátorské ošetření. Dále jsou dožilé a odlupující se nátěry na oknech a na dveřích a také je narušené dřevěné schodiště na kůr kostela. Před hlavním vstupem do kostela není potřebná zpevněná plocha. V kostele na podlaze je provedeno lité teraso, které je částečně popraskané a vykazuje nerovnosti. Dále je v kostele dožilá elektroinstalace. Ve věži kostela jsou dva zvony, z toho jeden ocelolitinový a druhý menší bronzový, což vylučuje vhodný souzvuk při zvonění. Zvonová stolice je navíc nesprávně opřená do zdiva věže a tím přenáší rázy od zvonění do zdiva. Kostel nemá v žádném ze vstupů osazeny mříže, které by umožňovaly efektivní větrání a tím snižování vlhkosti kostela v letním období. Hlavní oltář v kostele je částečně napaden dřevokazným hmyzem a houbami a vyžaduje petrifikaci a restaurátorský zásah. Kamenný kříž před kostelem je vychýlený od svislé osy a povrch kamene i litinového korpusu je značně degradován. Vzhledem k vychýlení kříže je nutná demontáž a nové osazení kříže a rovněž restaurátorský zásah pro zamezení další degradace kamene a litiny. Rovněž socha sv. Floriána před kostelem vyžaduje restaurátorský zásah, včetně nutné demontáže. Jak kříž, tak socha budou přemístěny na vhodnější místo před kostelem.
Objekt je v současnosti využíván jako kostel k bohoslužebným účelům a bude takto užíván i nadále.
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:
SO01 – Oprava omítek, výplní otvorů a schodiště na kostele sv. Marka v Karviné
SO02 – Oprava krovu a střechy kostela sv. Marka v Karviné
SO03 – Restaurování sochy, kříže a náhrobku na kostele sv. Marka v Karviné

Poznámka

Zadávané v souladu s §18 odst. 5 zákona č. 136/2007 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a dle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212361-4, 45454100-5, 92312000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Kostel sv. Marka v Karviné

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 603 188,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 2. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ministerium s. r. o., Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Mgr. Miroslav Přikryl

Kontaktní e-mail: mprikryl@doo.cz

Kontaktní telefon: 604163568

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap