Rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV soustavy CZT

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV soustavy CZT zadávané zadavatelem RENOX P spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RENOX P spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV soustavy CZT

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV soustavy CZT. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované společnosti PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., zakázka č. 16-094. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 6 – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Účastník bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou účastníka či osobou s ní majetkově či personálně propojenou
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 52) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232151-5, 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenice nad Lipou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce venkovních rozvodů tepla a TUV soustavy CZT.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 21. 3. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 21. 3. 2018 Zobrazit
Přílohy č. 1-7 ZD 21. 3. 2018 Zobrazit
Dotaz č. 1 6. 4. 2018 Zobrazit
Dotaz č. 2 19. 4. 2018 Zobrazit
Dotaz č. 3 20. 4. 2018 Zobrazit
Přílohy dotazu č. 3 20. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o zrušení 21. 5. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap