Rekonstrukce haly RENOVAK

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce haly RENOVAK zadávané zadavatelem RENOVAK Kostelec nad Orlicí, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RENOVAK Kostelec nad Orlicí, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce haly RENOVAK

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je provedení rekonstrukce a přístavby stávajícího výrobního objektu. Stavba bude provedena na základě dokumentace pro výběr zhotovitele, zpracované Ing. Janem Papáčkem. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 7 – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti zájemců o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatelem určený technický dozor stavby (TDI) nesmí být zajišťován osobou uchazeče či osobou s ní majetkově či personálně propojenou.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě se oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Délka zadávací lhůty činí 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

646398

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kostelec nad Orlicí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

20 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce haly RENOVAK.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce haly RENOVAK zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VALC, s.r.o. (45537151) Dodavatel 20 260 271,51 Kč vč. DPH
16 744 026,04 Kč bez DPH
KERSON spol. s r.o. (45536040) Uchazeč 20 265 677,53 Kč vč. DPH
16 748 493,83 Kč bez DPH
MADOS MT s.r.o. (25297899) Uchazeč 20 322 714,12 Kč vč. DPH
16 795 634,50 Kč bez DPH
Průmstav Náchod s.r.o. (25275062) Uchazeč 23 636 688,06 Kč vč. DPH
19 534 452,94 Kč bez DPH
STATING s.r.o. (25963864) Uchazeč 20 402 349,16 Kč vč. DPH
16 861 445,59 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap