Odborné vzdělávání členů RHK PK

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odborné vzdělávání členů RHK PK zadávané zadavatelem Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odborné vzdělávání členů RHK PK

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva“) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány podle podmínek stanovených v rámcové dohodě, a to na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy účastníkem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V rámci těchto dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude účastník činnosti specifikované níže pro příslušnou část veřejné zakázky až do vyčerpání celkového limitu plnění ve výši předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky nebo do uplynutí doby, na kterou bude rámcová dohoda uzavřena (dle toho, která skutečnost nastane dříve). Podrobně je postup při uzavírání dílčích smluv o dílo popsán v rámcové dohodě přiložené k této zadávací dokumentaci pro každou část veřejné zakázky.
Vybraný dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit spadajících do příslušné části veřejné zakázky, jak jsou vedeny dále v této zadávací dokumentaci. Zajištěním školících aktivit se rozumí:
a. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
b. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
c. součinnost dodavatele při zajištění vhodných školících prostor zadavatelem (prostory v sídle zadavatele a ve firmách bude zajišťovat na vlastní náklady zadavatel),
d. poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů s nutností dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
e. tisk a distribuce materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
f. zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
g. zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
h. zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
i. veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.),
j. zajištění technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání.

V každé skupině může být maximálně 12 osob. Termíny jednotlivých školení budou smluvními stranami sjednávány průběžně vždy v dostatečném předstihu (min. 14 dnů před plánovaným školením), přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami jsou závazné. Odsouhlasení bude probíhat písemnou formou (listinnou nebo e-mailem), ve výjimečných případech ústně s následným písemným potvrzením.

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu. Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části, a to konkrétně:
1. část: AutoCAD
2. část: NX CAD
3. část: Catia
4. část: Konstrukční systém ZW 3D
5. část: HSMWorks a SolidWorks
6. část: Konstrukce forem na vstřikování plastů
7. část: Obsluha CNC Stroje HAAS ST30 a VF3
8. část: Produkčně plánovací systém WorkPlan
9. část: Simatic S7
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění v jednotlivých částech je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, konkrétně:
- v příloze č. 1a pro část 1 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1b pro část 2 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1c pro část 3 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1d pro část 4 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1e pro část 5 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1f pro část 6 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1g pro část 7 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1h pro část 8 veřejné zakázky,
- v příloze č. 1i pro část 9 veřejné zakázky,

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na některé, všechny nebo jen na jednu část veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku do více částí, musí dodavatel předložit samostatnou nabídku pro každou část veřejné zakázky.

Není-li dále v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, platí zadávací podmínky pro všechny části veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Plzeňský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

932 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 9. 2017, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odborné vzdělávání členů RHK PK.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odborné vzdělávání členů RHK PK zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CAD Studio, a.s. (26197081) Dodavatel 470 932,- Kč vč. DPH
389 200,- Kč bez DPH
PEMAVACO s.r.o. (28005473) Dodavatel 151 371,- Kč vč. DPH
125 100,- Kč bez DPH
Technodat, CAE – systémy, s.r.o. (46902104) Dodavatel 116 160,- Kč vč. DPH
96 000,- Kč bez DPH
Technology-support s.r.o. (27106471) Dodavatel 59 774,- Kč vč. DPH
49 400,- Kč bez DPH
1C Pro s.r.o. (28513096) Dodavatel 83 369,- Kč vč. DPH
68 900,- Kč bez DPH
TEXIMP, spol. s.r.o. (45790621) Dodavatel 66 550,- Kč vč. DPH
55 000,- Kč bez DPH
SEMACO tools and software, s.r.o. (64619338) Dodavatel 90 387,- Kč vč. DPH
74 700,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap