Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic II zadávané zadavatelem PILA POKORNÝ, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PILA POKORNÝ, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic II

Předmět veřejné zakázky

Tato zakázka na dodávku technologií je rozdělena do tří (3) částí. Jedná se o zakázku s dílčím plněním/zakázku na části, přičemž rozdělení na dílčí plnění/části je následující:

• dílčí plnění 1 - pětimístný elektromobil typu M1 včetně příslušenství
• dílčí plnění 2 - sedmimístný elektromobil typu M1 včetně příslušenství
• dílčí plnění 3 - nabíjecí stanice (1 ks výkon 22 kW, 1 ks výkon 24 kW)

Poptávané elektromobily a nabíjecí stanice jsou podrobně specifikovány v přílohách zadávací dokumentace:
Příloha č. 2 – Technická specifikace (dílčí plnění 1, dílčí plnění 2, dílčí plnění 3).

Účastníci tedy mohou podat nabídku na různý počet dílčích plnění. Pokud se účastník uchází o více dílčích plnění, pak zadavatel požaduje, aby takový účastník podal pro každé dílčí plnění separátní nabídku.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné zadávací řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli v jeho průběhu v souladu s čl.39) – 41) PpVD OPPIK. V případě zrušení zadávacího řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení zadávacího řízení písemně informovat všechny účastníky, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší zadávací řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s čl. 56) PpVD OPPIK oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že došlo k zakázané spolupráci (Bid rigging) ve zadávacím řízení (dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže). Za takovou spolupráci se považuje zejména:
a) zadavatel, nebo osoba zastupující zadavatele, která se podílela na přípravě či realizaci zadávacího řízení, pomáhali smluveným účastníkům k vítězství ve zadávacím řízení;
b) zadávacího řízení se zúčastnily pouze tajně smluvené společnosti;
c) dohoda mezi účastníky bez pomoci zadavatele, která vedla k úspěchu při výběru dodavatele (jedná se o dohody narušující soutěž dle § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže).

Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Unhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 690 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 526 415,74 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Velemanová

Kontaktní e-mail: velemanova@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: 727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka elektromobilů a nabíjecích stanic II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Tesla Czech Republic s.r.o. (07738315) Dodavatel 1 512 490,- Kč vč. DPH
1 249 991,74 Kč bez DPH
AMILO s.r.o. (48529214) Uchazeč 1 539 000,- Kč vč. DPH
1 271 900,82 Kč bez DPH
AUTO ZRUCKÝ, spo. s r.o. (27227898) Dodavatel 1 066 200,- Kč vč. DPH
881 157,- Kč bez DPH
ApAnin s.r.o. (08775087) Uchazeč 359 000,- Kč vč. DPH
359 000,- Kč bez DPH
COM Electric s.r.o. (04916646) Dodavatel 478 273,- Kč vč. DPH
395 267,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap