Část III. Rekonstrukce venkovního osvětlení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Část III. Rekonstrukce venkovního osvětlení zadávané zadavatelem PF PLASTY CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PF PLASTY CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Část III. Rekonstrukce venkovního osvětlení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je realizace souboru opatření – rekonstrukce venkovního osvětlení, která jsou v energetickém posudku označena jako NO3, spočívající ve výměně stávajících osvětlovacích výbojkových těles za LED svítidla, částečná výměna výložníků a sloupů venkovního osvětlení a také částečná výměna elektrorozvodů. Je požadována instalace digitální regulace osvětlení. Účastník je povinen se podrobně seznámit s technickými podmínkami a energetickým posudkem, a v případě že bude vybrán, realizovat dílo tak, aby bylo v souladu s technickými podmínkami a technické parametry všech opatření splňovaly podmínky definované v energetickém posudku.

Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Název zadavatele: PF PLASTY CZ s.r.o.
Sídlo: Masarykova 144, 747 24 Chuchelná
IČ: 623 62 208

Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatelem je žadatel o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), program Úspory energie na realizaci projektu s názvem „Úspora energie v areálu společnosti PF PLASTY CZ s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002542 (dále jen „projekt“). Provedení řádného výběrového řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro přidělení a možnosti čerpání dotace na realizaci projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Masarykova 144, 747 24 Chuchelná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

738 952,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 5. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Část III. Rekonstrukce venkovního osvětlení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap