Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512 zadávané zadavatelem Obec Zdechovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zdechovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce.
Záměrem stavby je rekonstrukce původního Zadního rybníka na p.p.č. 381 v k.ú. Spytovice. Účelem je zadržení srážkové vody v krajině, vytvoření významného krajinného prvku a zvýšení ochrany obce Spytovice při povodňových průtocích v Krasnickém potoce.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 1 Rybník
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce a obnova funkce původního Zadního rybníka, který je dlouhodobě vypuštěn, hráz je částečně poškozena a chybějí zde funkční zařízení. V původní zdrži je v nejnižších polohách nános splavenin mocnosti 10 – 20 cm s porostem rákosin. Po okrajích jsou porosty divokých travin a nálety dřevin. Zadní rybník má vlastní povodí 0,58 km2, ale v minulosti byl také napouštěn potrubím z náhonu vedeném z Krasnického potoka do Morašického rybníka. Obnova jeho funkce spočívající v akumulaci vody a vytvoření podmínek pro rozvoj vodní fauny a flóry přispěje i svým krajinotvorným významem k celkovému příznivému spolupůsobení tohoto významného krajinného prvku. Důležitou funkcí je dále převedení části kulminačních průtoků z Krasnického potoka (Q = 1,5 m3/s) do Zadního rybníka, s využitím obnoveného náhonu. Stávající zdrž bude rozšířena severním směrem k nové hrázi. Stávající násyp polní cesty bude v koruně rozšířen, návodní svah přísypem založen těsnícím zářezem do pískovcového podloží. V místě původního ocelového trubního propustku DN 400 se vybuduje sdružený funkční objekt. Hráz bude průjezdná a bezbariérově přístupná. Vzhledem k bohatým porostům původní přírodní zeleně v blízkém okolí se předpokládá postupné ozelenění náletovými dřevinami, bez plánované výsadby.

SO 2 Náhon
Předmětem stavebních prací je obnova funkce stávajícího koryta části historického náhonu od místa jeho odbočení z Krasnického potoka k nově navržené rekonstrukci rybníka Spytovický Zadní – SO 1, této akce.
Část náhonu je v současné době funkční - od místa napojení z Krasnického potoka k odbočení pro napájení požární nádrže ve Spytovicích. Zbytek trasy k rybníku Spytovický Zadní je mimo funkci cca 50 let. Obnovou funkce náhonu je nyní řešeno kromě zajištění jeho původní funkce – napájení obou zmíněných vodních nádrží přebytky vody z Krasnického potoka, také zajištění převedení části povodňových průtoků mimo obytnou zástavbu Spytovic a tím zvýšení protipovodňové ochrany obce. Trasa obnovy náhonu sleduje stávající koryto.

Projekt bude spolufinancován z Ministerstva zemědělství, Program 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa, podprogram 129 393. Projekt s názvem: Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na prc. Č. 512, číslo akce 6093.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce, 45240000-1 - Výstavba vodních děl

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Rozhodnutí zadavatele 3. 5. 2021 Zobrazit
SoD_podepsaná 11. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Seznam poddodavatelů 11. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Rozpočet 11. 5. 2021 Zobrazit
Příloha SoD_Harmonogram 11. 5. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 31. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap