Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice zadávané zadavatelem Obec Zbraslavice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zbraslavice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou technické a dopravní infrastruktury v obci Zbraslavice, v lokalitě U staré šibenice. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, neboť se jedná o dopravní a technickou infrastrukturu pro plochy bydlení – venkovskou zástavbu.
Jedná se o zřízení nové obslužné komunikace s jednostranným chodníkem. Místní komunikace je navržena funkční skupiny C (obslužná), o šířce 5,5 m s chodníkem o šířce 1,75 - 2,0 m a zeleným pásem. Předpokládaná výhledová intenzita dopravy je 100 vozidel/den. Součástí stavby jsou i nové inženýrské sítě, jedná se o vodovod, splaškovou kanalizaci a veřejné osvětlení.

Členění stavby na objekty:
SO 101 – Komunikace
SO 301 – Vodovod
SO 302 – Splašková kanalizace
SO 303 – Odvodnění komunikace
SO 401 – Veřejné osvětlení.

Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Zbraslavice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 10. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 10. 2020

Lhůta pro podání nabídek

4. 11. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rostislav Matyska

Kontaktní e-mail: matyska@tenderpro.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap