Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka zadávané zadavatelem Obec Višňová. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Višňová

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby "Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka". Jedná se o trvalou stavbu , jejímž účelem je dosažení úspor energie a snížení tepelných ztrát budoby a tím i snížení provozních nákladů na vytápění. Realizace projektu přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí v obci a snížení energetické náročnosti budovy.

a) stavební řešení:
Navrhovaná technická opatření vycházejí ze závěrů a doporučení energetického auditu.Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu bude dosaženo kompletním zateplením obvodového pláště budov s výměnou stávajících výplní otvorů za nové, vykazující vyhovující tepelně izolační parametry, a dále zateplením stropu nad 1.nadzemním podlažím (poslední vytápěné podlaží). Součástí navrhovaných opatření je také zateplení stropu nad nevytápěným prostory 1. podzemního podlaží. Ve vazbě na zlepšení tepelně technických parametrů obvodových stěnových a stropních konstrukcí je v projektu navržena rovněž instalace nové otopné soustavy.
b) konstrukční a materiálová řešení:
Zateplení svislých obvodových konstrukcí
Bude řešeno aplikací kontaktního zateplovacího systému ETICS na vnějším povrchu zdiva.Zvolen byl systém na bázi polystyrenu v tloušťkách vycházejících z doporučení energetického auditu (na všech fasádách je navržena tloušťka tepelné izolace 160 mm). Zateplení se týká obvodového zdiva nadzemních podlaží, zateplení suterénního zdiva a konstrukcí pod úrovní terénu není doporučeno energetickým auditem. Finální povrchová úprava vrstev zateplovacího systému je navržena tenkovrstvou omítkou na silikonové či silikonsilikátové bázi.
Výměna výplní stavebních otvorů: Bude provedena záměnou původních dřevěných oken a vstupních dveří za výplně zhotovené z plastových profilů s tepelně izolačním zasklením (trojsklo). Předpokládá se použití kvalitních výrobků a dosažení průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla Uw max. 1,0 W/m2K. U dveří je rovněž předpoklad 1,2 W/m2K.
Zateplení stropu nad 1. nadzemním podlažím: Je navrženo uložením tepelně izolačních desek na bázi minerální vlny na nový SDK podhled, (na všech podhledech je navržena tloušťka tepelné izolace 320 mm). Tloušťka tepelné izolace je navržena v souladu s požadavkem energetického auditu. Zateplení stropů si vyžádá provedení úprav stávající elektroinstalace (umělé osvětlení, které bude uvedeno do souladu s normovými požadavky).
Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem 1. podzemního podlaží:Je navrženo připojením tepelně izolačních desek na bázi minerální vlny na spodní líc nosné stropní desky, (na všech stropech je navržena tloušťka tepelné izolace 140 mm). Tloušťka tepelné izolace je navržena v souladu s požadavkem energetického auditu. Finální povrchová úprava zateplení stropů je navržena nanesením tenkovrstvé omítky. Zateplení stropů si vyžádá provedení úprav stávající elektroinstalace (umělé osvětlení, které bude uvedeno do souladu s normovými požadavky).
Rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a elektroinstalace: viz samostatné složky (součást realizační PD)
Oprava podlahových konstrukcí v části objektu: Bude provedena kompletní obnova podlahových vrstev s vložením tepelného izolantu do nové skladby podlahy v tl.80mm (nová podlaha v místnostech č.119 až č.124). Součástí stavebních prací je demontáž a nové provedení zvýšeného pódia místnost č.123. Stávající konstrukce bude rozebrána a nahrazena novou tesařskou konstrukcí zaklopenou souvrstvím z OSB desek tl.25 + 22mm. Čelní strana pódia bude vyzděna z pórobetonových tvárnic tl.200mm. V rámci stavebních prací bude provedena oprava omítek v místnostech č.119 – 124 (cca30%) a nanesení sanační omítky v místnosti č.122
Dále bude provedena rekonstrukce venkovního schodiště (kompletní výměna včetně podkladních vrstev) včetně výměny zábradlí a doplnění markýzi nad vstupní podestou schodiště.
Drenážní koridor podél SV fasády objektu: Bude provedeno očištění a úprava podkladu obnažených stěn základů a stěn pod upraveným terénem (výkopy jsou již provedeny). Na upravené stěny bude uložena nopová fólie s ochrannou geotextílií. Na dno výkopu bude uloženo drenážní potrubí DN100. Tato drenáž bude přes revizní šachty DN400 vyvedena k stávající vodoteči, kde bude ukončena novým výústním objektem. V terase drenážního potrubí bude vedena dešťová kanalizace PVC DN150. Drenážní koridor bude v patě objektu ukončen betonovou dlažbou kladenou do lože z MC. Účinnost drenážního koridoru bude posílena osazením betonových žlabovém v patě stávajícího svahu. Betonový žlab bude sveden do nové revizní šachty (součást drenážního koridoru).
Zpevněná plocha: Bude provedena nová pojízdná a pochutná zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby (plocha bude provedena v propustné skladbě umožňující zasakování dešťových vod). Zpevněná plocha bude v SV části ohraničena opěrnou zídkou v.0,75m provedenou z betonových tvárnic ztraceného bednění tl.300mm, zmonolitnění prostým betonem. Zídka bude založena na pasu z prostého betonu. Zpevněné ploch budou ohraničeny betonovými (chodníkovými a záhonovými) obrubníky.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace stavby (ve stupni pro projektová dokumentace realizační), vzor smlouvy o dílo a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

504

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Andělka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 114 583,61 bez DPH (7 398 646,17 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 9. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 9. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 10. 2013, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DEVELOPER CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing.Petr Jirkův

Kontaktní e-mail: developer.cz@wo.cz

Kontaktní telefon: +420 603448977

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení energetické náročnosti stávajícího objektu č.p.88 Višňová- Andělka, k.ú.Andělka.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap