Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v rozsahu dle vzoru smlouvy a zpracované studie, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní dokumentace k výstavbě nové sportovní haly pro míčové sporty ve Velkých Albrechticích, a to v rozsahu:
1) projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
2) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
3) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
Před vlastním zpracováním projektové dokumentace je dodavatel povinen zadavateli předložit ke schválení 3 alternativní řešení budovy (vizualizace), ze kterých si zadavatel vybere finální podobu budoucího vzhledu tělocvičny.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také zajištění veškerých potřebných vyjádření a povolení pro vlastní realizaci stavebních prací – výstavby sportovní haly, včetně úhrady všech případných poplatků, kolků apod.
Jedná se zejména o:
1) zajištění vydání územního rozhodnutí,
2) zajištění stavebního povolení/ souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru/ uzavření veřejnoprávní smlouvy,
3) geodetické zaměření stávajícího stavu místa realizace stavebních prací a jejího bezprostředního okolí, nutné k vypracování projektové dokumentace,
4) veškeré další úkony stanovené platnou legislativou ČR.

Naplněním předmětu této veřejné zakázky a jejím ukončením se rozumí vydání pravomocného stavebního povolení pro výstavbu sportovní haly a předání projektové dokumentace pro provedení stavby.

Závazným podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude architektonická studie s názvem „Novostavba sportovní haly“, zpracovaná Inženýrskou a projekční kanceláří, Ing. Radkem Pavlíkem, Bílovec, Stará Ves 157, která je přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele tyto služby:
1) autorský dozor při realizaci vlastní výstavby sportovní haly v nutném rozsahu, nejméně však 1x měsíčně s osobní účastí na tzv. „kontrolním dnu“.
2) spolupráce při přípravě a realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (spolupráce s administrátorem veřejné zakázky a zodpovídání případných technických dotazů uchazečů, účast v hodnotící komisi v pozici jednoho člena a jednoho náhradníka člena hodnotící komise.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou cenu projektované stavby dle platných cenových soustav (ÚRS, RTS aj.) ve výši 14 000 000,00 Kč včetně DPH.


POPIS NOVOSTAVBY

požadovaný rozměr tělocvičny: 35x25m

požadovaná hřiště:
• Basketbal 28 x 15, min. 26 x 14 m
• Tenis 23,77 x 8,23 pro dvouhru, pro čtyřhru šířka 10,97 m
• Badminton 13,4 x 5,18 m dvouhra, 13,4 x 6,10 m čtyřhra
• Volejbal 18 x 9 m, výška min 7 m, okraje kolem plochy 3-5 m na každé straně
• Futsal – obdélník, kde délka musí být větší, než šířka
• Nohejbal – jako volejbal
• Sálová kopaná
• Halový fotbal
další požadované vybavení tělocvičny:
• nářaďovna
• sociální zařízení
• šatny
• úklidová místnost
• galerie
• prostor pro občerstvení – bufet + několik stolů
• střídačky

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace - ZRUŠENÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap