Odkanalizování pravobřežní zástavby V. Albrechtice, sběrač B od p.č. 566/4 k p.č. 140 - ZRUŠENO

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odkanalizování pravobřežní zástavby V. Albrechtice, sběrač B od p.č. 566/4 k p.č. 140 - ZRUŠENO zadávané zadavatelem Obec Velké Albrechtice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Albrechtice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odkanalizování pravobřežní zástavby V. Albrechtice, sběrač B od p.č. 566/4 k p.č. 140 - ZRUŠENO

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.
Projekt řeší odvedení splaškových a části dešťových odpadních vod z pravobřežní části obce Velké Albrechtice s napojením na stávající kmenovou stoku A poblíž usedlosti č. p. 63. Kanalizace je napojena na stávající ČOV Bílovec ve správě SmVaK a.s. ve Velkých Albrechticích. Jedná se o zástavbu vesměs rodinných a zemědělských usedlostí na pravém břehu vodního toku Bílovka ve Velkých Albrechticích. Na kanalizaci bude napojen i sousedící zemědělský areál, základní škola a budova Obecního úřadu, hospoda a cca 25 RD v přilehlých ulicích, čímž bude dořešeno odkanalizování pravobřežní zástavby v širším centru obce.
Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty DN 1000 podle ČSN 1917 a plastové kanalizační šachty DN 600. Poklopy ve vozovce silnice MSK budou samonivelační tř. DN 400.
Kanalizace bude před záhozem potrubí zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí, případně bude provedena kamerová kontrola před kolaudací stavby.
Trasa kanalizace je vedena převážně v prostoru stání a místní komunikace s výskytem stávajících podzemních inž. sítí ve správě jiných investorů, které je nutno respektovat.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

495634

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 90400000-1, 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Velké Albrechtice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 696 187,38 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 8. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 8. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 9. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odkanalizování pravobřežní zástavby V. Albrechtice, sběrač B od p.č. 566/4 k p.č. 140 - ZRUŠENO.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap