Smlouva o dílo - Revitalizace návsi - I. etapa stavební část

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smlouva o dílo - Revitalizace návsi - I. etapa stavební část zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smlouva o dílo - Revitalizace návsi - I. etapa stavební část

Předmět veřejné zakázky

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka stavby pro zakázku „Revitalizace návsi Struhařov – I. Etapa“. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu (kromě SO 2 a SO3 – zeleň) a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Předmětem smlouvy jsou následující části zadávacího projektu:
• Místní komunikace SO 01
V rámci stavebních prací dojde k odstranění stávajícího povrhu MK (prostříknuté kamenivo /OK/ a šotolina). Dále bude odstraněna podložní vrstva pod OK v mocnosti 100 mm v plnohodnotné ploše OK – 269 m2. Mimo oblast stávající komunikace z OK bude odstraněna stávající vrstva (kamenivo, hornina, písek) v ploše 316 m2 o průměrné tloušťce 200 mm. Tím bude snížena stávající niveleta průměrně o 200 mm. Tím vznikne základní zemní pláň k zahájení pokládky jednotlivých vrstev komunikace podle vzorového řezu F11220. Po obvodě komunikace, budou postupně umístěny betonové krajníky v linii předepsané touto PD. Po doplnění konstrukčních vrstev bude položena zámková betonová dlažba v tloušťce 80 mm na podkladní vrstvu z kameniva 4-8 mm v tl. 30mm.
Nosnou kostru komunikace tvoří vzájemné souvrství štěrkodrtě 32-64 mm v tl. 150 mm se zavibrovaným betonem C12/15-XF2-S1 v tl. 50 mm. Beton bude důkladně zavibrován vhodnou hutnící technikou do vrstvy drceného kameniva 32-64 tak, aby nedošlo ke zvýšení celkové mocnosti souvrství, které je předepsané v hodnotě 150 mm. Betonová hmota se tímto stane součástí vrchní vrstvy podkladního, nosného kameniva.
Z navrženého způsobu uložení konstrukčních vrstev vyplývá celkové navýšení nové nivelety pojezdové plochy komunikace o 110 mm oproti stávající „rovině“ místní komunikace. Ve vztahu k současnému stavu povrchů se samozřejmě jedná o porovnání „ideálních“ nakloněných rovin.
Součástí úprav KM je položení kanalizačního potrubí Kam DN 300 v délce 10 m odvádějící dešťovou vodu od budovy školy do dešťové kanalizace na druhé straně komunikace.
Dále bude přeložena část stávajícího chodníku u autobusové zastávky do nového tvaru daným rozjezdem z MK na státní silnici Mnichovická.

• Požární nádrž SO 04
Tento bod řeší obnovu rozpadající se východní část břehové zdi požární nádrže. Zdivo bude doplněno vypadlými kameny a celé přespárováno. Hlava zdi bude opatřena novou betonovou deskou s vyspádování do vodní plochy.

• Herní prvky SO 05 + Mobiliář SO 06
Pro umožnění vyžití dětí v dané oblasti je navrženo pískoviště z dřevěné konstrukce s vloženým pískem (podložen geotextilií) umístěné do oblasti travnaté části parku, do stínu vzrostlých stromů, s úpravou okolního terénu pro pohyb dětí – vyrovnání a oddrenážování kamenivem.
U pískoviště budou zlikvidovány staré polorozpadlé lavičky, opravena podesta jejich vyrovnáním,a osazeno dřevěné posezení se stolem a lavičkami a odpadkový koš.

• Veřejné osvětlení SO 07
Pro zajištění bezpečnosti a prodloužení užívání oblasti v pozdních hodinách bude umístěna 1 stožár veřejného osvětlení s napojením přípojkou zemním kabelem na stávající rozvody NN-VO v obci. Na stožáru budou dvě svítidla - 1 lampa VO (spínající v režimu VO) a 1 halogen pro osvětlení hokejové plochy na návesním rybníku (se samostatným zapínáním/vypínáním).

Externí odkaz na bližší informace

http://www.struharov.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Struhařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

932 025,- bez DPH (1 118 430,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

833 349,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

833 349,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smlouva o dílo - Revitalizace návsi - I. etapa stavební část.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - stavební část 26. 1. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo - Revitalizace návsi - I.etapa - zeleň 26. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap