Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka velkoobjemových kontejnerů, přívěsného nosiče kontejneru s kontejnerem vybaveným výklopným zařízením na biopopelnice, mobilního štěpkovače a BIO - popelnic. Blíže uvedeno v příloze č. 4 – Technická specifikace – k vyplnění. Uchazeč v této příloze vyplní parametry nabízeného zboží dle stanovených min. technických parametrů. Nabídka, která nebude obsahovat tuto vyplněnou přílohu č. 4 nebo z této nabídky nebude vyplývat splnění min. technických parametrů, bude zadavatelem vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení.

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Externí odkaz na bližší informace

http://struharov.profilzadavatele.cz/

Poznámka

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí Státního fondu životního prostředí – prioritní osa 4 – Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění na-kládání s odpady. Veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malé hodnoty dle pokynů OPŽP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1570

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Obec Struhařov, okres Praha Východ.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 821 000,- bez DPH (2 203 410,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 645 454,- bez DPH (1 990 999,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 645 454,- bez DPH (1 990 999,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2015, 11:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB-Consult, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Veronika Winklerová

Kontaktní e-mail: winklerova@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 222 314 592

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap