Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa. Rekonstruovány budou části komunikací K Průhonu, Souběžná, Ke Štěrbárně, Školní náměstí, U Hřiště, U Rybníčka, Za Školkou.

Celkově se jedná o rekonstrukci 675m délky komunikací o celkové ploše 2942 m2.

Technické řešení komunikací
Rekonstrukce stávajících komunikací s poškozeným asfaltovým krytem a s asfaltovým postřikem: Stávající asfaltové vrstvy a vrstvy s živičným postřikem budou odfrézovány v předpokládané průměrné tloušťce 100 mm. Rekonstrukce komunikací bude provedena metodou Road-mix. Stávající štěrkové a makadamové kryty budou reprofilovány Následně bude pomocí zemní frézy a dávkovače pojiva provedena stabilizovaná vrstva o tl. 250 mm. Jako pojivo bude pro první pojezd frézy požita přísada modifikující hydrataci cementu na bázi minerálů a zeolitů a následně bude nadvakrát zafrézován cement. Provedená stabilizovaná vrstva bude srovnána graderem a zhutněna zemními válci.

Po provedení stabilizované vrstvy budou přizvednuty veškeré objekty v komunikaci do výšky +10cm od stabilizované vrstvy. Po provedení stabilizované vrstvy bude proveden spojovací penetrační postřik, na který bude provedena pokládka ložné vrstvy asfaltobetonu ACL 16+ o tl. 60 mm.

Po provedení podkladní živičné vrstvy bude proveden spojovací penetrační postřik a na něj bude položena jedna vrstva asfaltobetonu ACO 11 o tl. 50 mm. Celková tloušťka provedené rekonstrukce komunikací bude 360 mm. Provedená rekonstrukce komunikací bude respektovat stávající šířkové, výškové, sklonové a příčné poměry.

Komunikace budou ohraničeny betonovými silničními obrubami
Po provedení pokládky a horní asfaltové vrstvy bude provedena zálivka spár kolem obrub a v místě přechodu na stávající asfaltové vozovky.


Komunikace 101a - Ul. K Průhonu
Šířka krytu komunikace 3,8-4,5 m
Délka: 106,23 m
Rekonstruovaná plocha: 565,6 m2
Původní kryt komunikace: Asfaltová a štěrkový s živičným postřikem
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: Odfrézování stávajících živičných vrstev. Provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do přilehlé zeleně směrem k rybníku.
Obruby: Zapuštěné silniční obruby do betonového lože – délka 228 m
Zpomalovací práh: V staničení V91=69,08 m bude osazen nový lichoběžníkový zpomalovací práh.

Komunikace V101b - Ul. K Průhonu
Šířka komunikace 3,5-3,8 m
Délka: 66,85 m
Rekonstruovaná plocha: 242,0 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: Provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do přilehlé zeleně směrem k rybníku.
Obruby: Zapuštěné silniční obruby do betonového lože – délka 141 m

Komunikace V101c - Ul. K Průhonu
Šířka komunikace 3,5-3,6 m
Délka: 74,41 m
Rekonstruovaná plocha: 291,40 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový s živičným postřikem
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: Odfrézování stávajících živičných vrstev. Provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do přilehlé zeleně směrem k rybníku a do stávajících příkopů.
Obruby: Zapuštěné silniční obruby do betonového lože – délka 161 m

Komunikace V111 - Ul. Souběžná
Šířka komunikace 3,5-4,0 m
Délka: 121,6 m
Rekonstruovaná plocha: 498,7 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do stávajících uličních vpustí
Obruby: Převýšené silniční obruby o 20 mm, uložené do betonového lože – délka 253,0 m


Komunikace V112 - Ul. Ke Štěrbárně
Šířka komunikace 3,5 m
Délka: 47,5 m
Rekonstruovaná plocha: 171,1 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do stávajících uličních vpustí
Obruby: Převýšené silniční obruby o 20 mm, uložené do betonového lože – délka 48,9 m
Zapuštěné silniční obruby, uložené do betonového lože – délka 48,9 m

Komunikace V115 – Školní Náměstí
Šířka komunikace 3,5 m
Délka: 54,7 m
Rekonstruovaná plocha: 210,0 m2
Rekonstr. plocha park. míst 41,0 m2
Počet parkovacích míst 2x podélné parkovací místo pro osobní automobil a automobil do 3,5 t
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do stávajících uličních vpustí
Obruby: Obruby bez převýšení – délka 128,0 m

Komunikace V113 – ul. U Hřiště – koncová část
Šířka komunikace 3,5 m
Délka: 78,9 m
Rekonstruovaná plocha: 276,5 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do zeleně směrem k lesu
Obruby: Obruby bez převýšení – délka 161,5 m

Komunikace V116 – ul. U Rybníčka
Šířka komunikace 4,9-5,0 m
Délka: 131,7 m
Rekonstruovaná plocha: 658,2 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do stávajících uličních vpustí
Obruby: Obruby bez převýšení – délka 131,8 m
Obruby s převýšením 20 mm na vozovkou - délka 131,8 m

Komunikace V114 – ul. Za Školkou
Šířka komunikace 4,5 m
Délka: 40,8 m
Rekonstruovaná plocha: 199,3 m2
Původní kryt komunikace: Štěrkový, vysoce poškozený
Nový kryt komunikace: Asfaltový
Způsob rekonstrukce: provedení konstrukční vrstvy metodou recyklace za studena (Road-mix.) o tl. 250 mm, provedení propojovacího postřiku, pokládka vrstvy ACL 16+ o tl. 60 mm, provedení propojovacího postřiku a položení horního asfaltového krytu z ACO 11 o tl. 50 mm.
Odvodnění: Dle stávajícího stavu do stávajících uličních vpustí
Obruby: Obruby bez převýšení – délka 45,0 m
Obruby s převýšením 20 mm – délka 45,0 m


Blíže v příloze č. 4 – Projektová dokumentace vč. výkazu výměr.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická osvědčení. Technický a uživatelský standard veřejné zakázky je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

Příjemce veřejných prostředků a jeho dodavatel a subdodavatelé jsou povinováni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Externí odkaz na bližší informace

http://struharov.profilzadavatele.cz/.

Poznámka

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona jde o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 28. 7. 2015 od 10:00 hod. se srazem účastníků před vchodem do budovy sídla zadavatele. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho zájemce. Zájemce bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat poskytnutí dodatečných informací.Výzva k předkládání projektů: Výzva č. 85 a k předkládání projektů pro oblast podpory 1.1 - místní komunikace
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov - III. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/5a.02040
Prioritní osa: Doprava 15.1
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

516596

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1568

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Obec Struhařov, viz projektová dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH (6 050 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 108 552,54 bez DPH (4 971 348,57 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 108 552,54 bez DPH (4 971 348,57 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

5. 8. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CGB-Consult, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Winklerová

Kontaktní e-mail: winklerova@cgb.cz

Kontaktní telefon: +420 602287061

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap