Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní zadávané zadavatelem Obec Štarnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štarnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby \"Splašková kanalizace Štarnov – ulice nádražní\".
Účelem stavby je odvedení splaškových vod od obyvatelstva obce a jejich likvidace na ČOV. Celková délka prodloužení stoky A4 je cca 882,0 m. Celková délka odboček na veřejném prostranství je cca 324,0 m. Čerpací stanice je osazena dvěma čerpadly o průtoku cca Q = 5 l/s s příkonem cca 3kW.
Stavební objekty:
D.1-1 Splašková kanalizace
Stoková splašková síť bude gravitačně svedena do ČS, která bude umístěna na pravém břehu toku Aleš. Výtlačné potrubí bude částečně zataženo do bezpečnostního přelivu, který bude zaústěn do stávající koncové šachty A4.
D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky
Gravitační odbočky budou napojeny na gravitační stoky odbočkou s kulovým kloubem a budou ukončeny na hranici obecního pozemku. Na odbočkách bude osazeno 54 ks revizních plastových šachet.
D.1-2 ČS na stoce A4
ČS bude řešena jako válcová, dvouplášťová z PP pro osazení pod hladinou spodní vody. Samonosnost bude zabezpečena vybetonováním mezikruží. Základová spára ČS bude cca 4900 mm pod terénem.
D.1-4Přípojka NN k ČS na stoce A4
Přívodní kabel bude veden od nápojného bodu k ČS a bude ukončen v pilířové skříni. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN.
D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4
Přístup k ČS bude umožněn po příjezdové komunikaci, která odbočuje z krajské komunikace III/4469. Komunikace je navržena dle TP170 s předpokládanou třídou dopravního zatížení VI.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 -stavební práce, 45232400-6 - stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění veřejné zakázky

Štarnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 10. 2016, 08:30:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap