Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání) zadávané zadavatelem Obec Štarnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štarnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání)

Předmět veřejné zakázky

Účelem stavby je odvedení splaškových vod od obyvatelstva obce a jejich likvidace na ČOV. Celková délka prodloužení stoky A4 je cca 882,0 m. Celková délka odboček na veřejném prostranství je cca 324,0 m. Čerpací stanice je osazena dvěma čerpadly o průtoku cca Q = 5 l/s s příkonem cca 3kW.
Stavební objekty:
D.1-1 Splašková kanalizace
Stoková splašková síť bude gravitačně svedena do ČS, která bude umístěna na pravém břehu toku Aleš. Výtlačné potrubí bude částečně zataženo do bezpečnostního přelivu, který bude zaústěn do stávající koncové šachty A4.
D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky
Gravitační odbočky budou napojeny na gravitační stoky odbočkou s kulovým kloubem a budou ukončeny na hranici obecního pozemku. Na odbočkách bude osazeno 54 ks revizních plastových šachet.
D.1-2 ČS na stoce A4
ČS bude řešena jako válcová, dvouplášťová z PP pro osazení pod hladinou spodní vody. Samonosnost bude zabezpečena vybetonováním mezikruží. Základová spára ČS bude cca 4900 mm pod terénem.
D.1-4Přípojka NN k ČS na stoce A4
Přívodní kabel bude veden od nápojného bodu k ČS a bude ukončen v pilířové skříni. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN.
D.1-5 Příjezdová komunikace k ČS na stoce A4
Přístup k ČS bude umožněn po příjezdové komunikaci, která odbočuje z krajské komunikace III/4469. Komunikace je navržena dle TP170 s předpokládanou třídou dopravního zatížení VI.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

27062018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

obec Štarnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 500 000,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STILT PROJECTS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marcela Prošková

Kontaktní e-mail: m.proskova@stilt.cz

Kontaktní telefon: +420 723 789 023

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 13 008 896,28 Kč vč. DPH
10 751 153,95 Kč bez DPH
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Dodavatel 11 433 342,90 Kč vč. DPH
9 449 043,72 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Splašková kanalizace Štarnov - ulice Nádražní (opakované zadání) zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Geo Marchovský, s.r.o. (25817639)
TALPA - RPF s.r.o. (64615391)
AQUA-STYL, spol. s r.o. (16367758)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap