Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II. etapa zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy obvodového pláště objektů školy, Staré Sedliště-II. etapa“. Účel rekonstruovaného objektu se nemění.

Předmětem zakázky je stávající objekt základní a mateřské školy v západní části obce Staré Sedliště. Areál je složen ze 6 objektů – základní škola, centrální pavilon, stravování, mateřská škola, tělocvična a spojovací krček. Objekt se nachází na stavební parcele č. 469 v k. ú. Staré Sedliště. Vlastníkem pozemku včetně sousedních pozemků (p. p. č. 142/2, 142/6 a 142/40, které budou bezprostředně dotčeny stavbou) jsou ve vlastnictví obce. Budovy, ve kterých jsou umístěny učebny jsou dvoupodlažní, mají obdélníkový půdorys a nejsou podsklepeny. Centrální část je přízemí. Stravovací část má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena (kotelna).
Bude provedeno zateplení obvodových plášťů a střechy spojovacího krčku. Bude provedena úprava některých okenních otvorů, většinou se zachováním stávajících rozměrů a členění, pouze budou osazena nová okna PVC. Vstupní dveře včetně bočních budou nahrazena novými hliníkovými a dojde k částečnému dozdění. Barevné řešení bude dohodnuto se zadavatelem.
Stavba se dělí na stavební objekty:
SO 01 – U12 – učebny + zázemí základní školy;
SO 02 – SF1 – centrální část
SO 03 – S1 – stravování
SO 04 – MVD1 – 1. NP – dílny ZŠ a 2 NP – MŠ
SO 05 – T1 – tělocvična
SO 06 – K – spojovací chodba

Technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu těchto PPZN.
Vybraný dodavatel/zhotovitel se zaváže ve Smlouvě o dílo realizovat dílo dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace. Veškeré požadavky na vybraného zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace budou pro zhotovitele závaznými a musí být zahrnuty v nabídce dodavatele.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2023-019630

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-02 Stavební úpravy školních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 898 714,01 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2023

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2023, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Svazek 1 - Výzva § 53 11. 5. 2023 Zobrazit
Svazek 2 zadávací podmínky PPZN 11. 5. 2023 Zobrazit
SVAZEK 2 Přílohy P1-P5 11. 5. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap