Oprava MVN na p. p. č. 441/8 – Úšava a rekonstrukce MVN na p. p. č. 26/1 v k. ú. Úšava

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MVN na p. p. č. 441/8 – Úšava a rekonstrukce MVN na p. p. č. 26/1 v k. ú. Úšava zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MVN na p. p. č. 441/8 – Úšava a rekonstrukce MVN na p. p. č. 26/1 v k. ú. Úšava

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je oprava a rekonstrukce dvou MVN umístěných v intravilánu obce Úšava.
• MVN na p p. č. 441/8: současný technický stav nádrže neumožňuje manipulaci s vodní hladinou, v poslední době nádrž neumožňuje zadržení vody. Oprava se zaměřuje na obnovu funkčních objektů, zajištění akumulace vody a zabránění pádu do nádrže. Bude se jednat o vyřešení nového výpustného zařízení – požeráku. Spodní výpusť bude nadále stávající z trub BT DN 300. Stavba nově obsahuje úpravu tělesa hráze a zhotovení nové břehové zdi s mostním zábradlím. Nátoková potrubí do MVN budou opatřena čely z kamenné rovnaniny. Proběhne odbahnění a úpravu podemletých břehů nádrží (zarovnání a stabilizace). Ochranu stavby před vlivy povodňových průtoků nelze zajistit přelivem, neboť navazující území neumožňuje řízený odtok územím. Podrovná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 8 – MVN p. p. č. 441/8 - Úšava. a výkazu výměr, který je přílohou č. 2. – MVN p. p. č. 441/8 – Úšava.

• MVN na p. p. č. 26/1 v k. ú. Úšava: jedná se o neprůtočnou nádrž, která je dotovaná přímo z atmosférických srážek a je zde sveden výrazný pramen. Do MVN je zaústěno 8 trub, z nichž ve dvou případech se jedná o drenážní potrubí. Odtok z MVN je do stávající kanalizace. V rámci stavby dojde k odtěžení sedimentu, úpravě hráze a břehů, zřízení výpustného zařízení (nyní zcela chybí) požerákového typu a spodní výpusti BT DN 300, která je v havarijním stavu. Celková délka spodní výpusti je 32,4 m, na které budou umístěny 2 revizní šachty. Vypouštění a regulace vodní hladiny budou řešeny požerákem. Hráz bude opatřena návodní zdí, čímž bude zcela nahrazen návodní líc současné hráze. Sediment bude odvážen do obce Nové Sedliště. Z důvodu zásahu do VKP bude provedena kompenzace způsobená zásahem, a to výsadba celkem 7 ks dřevin, které vymezí lomové body hranice lokálního biokoridoru ÚSES.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45240000-1 Výstavba vodních děl

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště - místní část Úšava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 753 307,10 bez DPH (2 121 501,59 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 610 378,92 bez DPH (1 948 558,49 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2023, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MVN na p. p. č. 441/8 – Úšava a rekonstrukce MVN na p. p. č. 26/1 v k. ú. Úšava.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 20. 4. 2023 Zobrazit
Přílohy 1-3 Smlouvy o dílo 20. 4. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap