Oprava bytu v domě č.p. 33, Slavětice, a zázemí SDH Slavěštice v domě č.p.33

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava bytu v domě č.p. 33, Slavětice, a zázemí SDH Slavěštice v domě č.p.33 zadávané zadavatelem Obec Slavětice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Slavětice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava bytu v domě č.p. 33, Slavětice, a zázemí SDH Slavěštice v domě č.p.33

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky :

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací: „1. Rekonstrukce bytu v domě č.p.33, Slavětice, a 2. zázemí SDH Slavětice v domě č.p. 33“. Jedná se o dvě nabídky, 2 x slepý rozpočet Zadání bude provedeno doporučenou formou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon).
Rozsah veřejné zakázky je dán projektovou dokumentaci „ “ vypracoval Ing. Korýdek, Rouchovany, a rozpočet projektant Radek Jeleček Jaroměřice soupisem prací s výkazem výměr. Projekt je na vyžádání není v el. Podobě.
Administraci veřejné zakázky provede obec Slavětice.
K podání nabídky budou vyzváni minimálně 3 dodavatelé.
Předpokládaná hodnota díla činí ………………..,- Kč (bez DPH)
Termín realizace stavby je navržen: 8/2017 – 31.10.2017

Návrh dodavatelů k výzvě pro podání nabídky a prokázání kvalifikace:

1. BANEX s.r.o., Valeč č.p. 5, 675 53 Valeč u Hrotovic
IČ: 26901421, DIČ: CZ26901421, BANEX s.r.o., banex@email.cz, 608/624140
2. ATA Domy s.r.o., Poděbradova 556, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 28616235, DIČ: CZ28616235, hruskamirosla@seznam.cz, 732/582210
3. Stavby Kabelka s.r.o. , Příčná 405, 675 55 Hrotovice
IČ: 04806778, DIČ: CZ04806778, kabelka.v@seznam.cz, 777/024439
4. MK stav – invest s.r.o. , Příčná 405, 675 55 Hrotovice
IČ: 29378478, DIČ: CZ29378478, martinkrivanek@firemni.cz, 604/417195
5. RENO stavební firma s.r.o. , Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Vladimír Konvalina renojaromerice@seznam.cz, tel. 602/758321
IČ: 63497786 DIČ: CZ63497786
6. Lukáš Kovář, Slavětice 16, 67555 Hrotovice, IČ: 68664371, lukaskovarmonter@gmail.com, tel. 733/588134

Návrh požadavků na kvalifikační předpoklady :

1. základní kvalifikační předpoklady:

způsob prokázání – čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele

2. profesní kvalifikační předpoklady:

rozsah:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky – živnostenský listNávrh hodnotících kritérií :

Kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, platná po celý rozsah zakázky.
Členění nabídkové ceny:
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

Jako hodnotící kritérium je stanovena „nejnižší nabídková cena vč. DPH“.

Lhůta, místo podání nabídek a otevírání obálek, obsah a náležitosti nabídky:
Lhůta pro podání nabídek: do 17.07.2017 do 12,00 hodin
Místo pro podání nabídek: Obecní úřad Slavětice, Slavětice 58, 675 55 Hrotovice

Uchazeči předloží písemně vypracované nabídky v uzavřené zalepené obálce, označené na viditelném místě nápisem:

Zadávací řízení – 1. Rekonstrukce bytu v domě č.p.33, Slavětice, a 2. zázemí SDH Slavětice v domě č.p. 33
Nabídka – NEOTVÍRAT

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce.
Otevírání obálek: 17.07.2017 v 18,00 hodin
Místo otevírání obálek: Obecní úřad Slavětice, kancelář starosty
Zadávací řízení je neveřejné, s možností účasti uchazečů pouze při otevírání obálek.Požadavky na obchodní podmínky :

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,5 % z ceny díla za den, záruční doba 60 měsíců, splatnost faktur 30 dní.

Omezení subdodavatelů :
V souladu s požadavky zákona uchazeč ve své nabídce uvede na příslušném formuláři identifikační údaje předpokládaných subdodavatelů a současně specifikuje, jaké části veřejné zakázky a v jakém rozsahu je budou subdodavatelé provádět (popis prací, finanční objem, % podílu z celkové ceny díla).

Podmínky pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Oprava bytu v domě č.p.33, Slavětice, a zázemí SDH Slavětice“ projednány a schváleny dne 26.05.2017

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

522324

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Slavětice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: René Moravec

Kontaktní e-mail: obec.slavetice@quick.cz

Kontaktní telefon: +420 602 542 788

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava bytu v domě č.p. 33, Slavětice, a zázemí SDH Slavěštice v domě č.p.33.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap